Dataskyddsmeddelande

Bosch eBike Systems

Robert Bosch GmbH (nedan kallad ”Bosch eBike Systems” eller ”vi” eller ”oss”) hälsar dig välkommen till våra internetsidor och mobilapplikationer (tillsammans även kallade ”Onlineerbjudanden”). Vi tackar dig för visat intresse för vårt företag och våra produkter.

Dataskyddsmeddelande

Bosch eBike Systems

Robert Bosch GmbH (nedan kallad ”Bosch eBike Systems” eller ”vi” eller ”oss”) hälsar dig välkommen till våra internetsidor och mobilapplikationer (tillsammans även kallade ”Onlineerbjudanden”). Vi tackar dig för visat intresse för vårt företag och våra produkter.

Bosch eBike Systems värnar om din integritet

Att skydda din integritet under behandlingen av personuppgifter samt säkerheten för all affärsinformation är viktiga frågor för oss. Vi behandlar personuppgifter som samlades in under ditt besök vid våra Onlineerbjudanden konfidentiellt och endast i enlighet med lagstadgade bestämmelser. Dataskydd och informationssäkerhet ingår i vår företagspolicy.

Personuppgiftsansvarig

Bosch eBike Systems är den personuppgiftsansvariga som ansvarar för behandlingen av dina data. Undantag anges i detta dataskyddsmeddelande. Våra kontaktuppgifter är följande:

Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen-Schillerhöhe

E-postadress: kontakt@remove.this.bosch.de
Telefon: +49 711 400 40990.

 

Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Principer

Personuppgifter består av all information som är relaterad till en identifierad eller identifierbar fysisk person, detta inkluderar t.ex. namn, adresser, telefonnummer, e-postadresser, avtalsdata, avtalsredovisning och betalningsuppgifter, vilka är uttryck för en persons identitet. Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter (inklusive IP-adresser) endast när det finns antingen en lagstadgad rättslig grund för att göra det eller om du har gett ditt samtycke till behandling eller användning av personuppgifter i denna fråga, t.ex. genom registrering.

Behandlade kategorier av data

Följande datakategorier behandlas:

 • Kommunikationsdata (t.ex. namn, telefon, e-post, adress, IP-adress)
 • Planerings- och regleringsdata (t.ex. undersökningar, frågeformulär, kontaktformulär)

Behandlingens syfte och rättslig grund

Vi liksom de tjänsteleverantörer som arbetar för vår räkning behandlar dina personuppgifter i följande behandlingsändamål:

 • Tillhandahållande av dessa onlineerbjudanden, inklusive kontaktformulär för att kontakta oss för de produkter och tjänster som vi erbjuder för att uppfylla ett avtal. För hantering av kontaktförfrågningar krävs att dina uppgifter överförs till följande personuppgiftsansvarig:
  Bosch Service Solutions GmbH, Lahnstraße 34-40, 60326 Frankfurt am Main
  Rättslig grund: Berättigat intresse från vår sida för direktmarknadsföring så länge detta sker i enlighet med dataskydd och konkurrenslagstiftning.
 • Lösning av störningar i tjänsten och av säkerhetsskäl.
  Rättslig grund: Uppfyllelse av våra juridiska skyldigheter inom ramen för datasäkerhet och berättigade intressen för att lösa störningar i tjänsterna samt i skyddet av våra erbjudanden.
 • Marknadsföring av oss själva och andra samt marknadsundersökningar och räckviddsanalyser som görs inom ramen för lagstadgad tillåtelse eller baserat på samtycke
  Rättslig grund: Samtycke/legitimt intresse från vår sida vid direkt marknadsföring om det sker i enlighet med dataskydd och konkurrenslagstiftning.
 • Produkt- eller kundundersökningar som utförs via e-post och/eller telefon efter ditt uttryckliga medgivande.
  Rättslig grund: Samtycke.
 • Genomförande av lotterier i enlighet med respektive villkor för lotterier.
  Rättslig grund: Uppfyllelse av avtalsmässiga förpliktelser.
 • Sändning av ett nyhetsbrev via e-post efter mottagarens samtycke.
  Rättslig grund: Samtycke.
 • Skydda och försvara våra rättigheter.
  Rättslig grund: Legitimt intresse från vår sida för att skydda och försvara våra rättigheter.

Loggfiler

Varje gång du använder internet överför din webbläsare viss information som vi lagrar i så kallade loggfiler.
Vi lagrar loggfiler för att fastställa störningar i tjänsten och av säkerhetsskäl (t.ex. för att undersöka attackförsök) under en period av 7 och raderar dem efteråt. Loggfiler som måste bibehållas för bevisändamål undantas från radering tills respektive incident har lösts och kan från fall till fall vidarebefordras till utredande myndigheter.
Loggfiler används även för analysändamål (utan IP-adressen eller utan den kompletta IP-adressen), se avsnittet ”Annonser och/eller marknadsundersökning (inklusive webbanalys, inga kundundersökningar)”.
Följande information sparas i loggfiler:

 • IP-adress (internetprotokolladress) för den terminalenhet som används för att komma åt onlineerbjudandet.
 • Internetadress till webbplatsen från vilken man bereder sig åtkomst till Onlineerbjudandet (så kallad URL-adress eller referens-URL).
 • Namnet på tjänsteleverantören som användes för att få åtkomst till Onlineerbjudandet.
 • Namnet på filerna eller den information som nås.
 • Datum och tid samt varaktigheten för att hämta data.
 • Mängd överförda data.
 • Operativsystem och information om den webbläsare som används, inklusive installerade tillägg (t.ex. Flash Player).
 • Http-statuskod (t.ex. ”Begäran lyckades” eller ”Begärd fil hittades inte”).

 

Barn

Det här Onlineerbjudandet är inte avsett för barn under 16 år.

Dataöverföring till andra personuppgiftsansvariga

I princip överförs dina personuppgifter till andra personuppgiftsansvariga endast om det krävs för att fullgöra en avtalsenlig skyldighet, eller om vi själva eller en tredje part har ett berättigat intresse av dataöverföringen eller om du har gett ditt samtycke. Detaljer om den rättsliga grunden och mottagarna eller kategorierna av mottagare finns i avsnittet Behandlingens syfte och rättslig grund. Dessutom kan data överföras till andra personuppgiftsansvariga när vi är skyldiga att göra det på grund av lagstadgade bestämmelser eller verkställbara administrativa eller rättsliga beslut.

Tjänsteleverantörer

Vi anlitar externa tjänsteleverantörer för uppgifter som hotline-tjänster. Vi har valt ut dessa tjänsteleverantörer noggrant och övervakar dem regelbundet, särskilt vad gäller deras hantering och skydd av de data som lagras. Alla tjänsteleverantörer är skyldiga att upprätthålla sekretess och att följa de lagstadgade bestämmelserna. Tjänsteleverantörer kan också vara andra företag i Bosch-koncernen.

 

Överföring till mottagare utanför EES

Vi kan överföra personuppgifter till mottagare utanför EES till så kallade tredje länder. I sådana fall säkerställer vi antingen att mottagaren tillhandahåller en lämplig dataskyddsnivå före överföringen eller att du har samtyckt till överföringen. Du har rätt att få en översikt över mottagare i tredje land och en kopia av de specifikt överenskomna bestämmelser som säkerställer en lämplig dataskyddsnivå. För detta kan du använda uttalandena i avsnittet Kontaktinformation.

Lagringstid, lagringsperioder

Vi lagrar i princip dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla våra Onlineerbjudanden och relaterade tjänster, eller så länge vi har ett legitimt intresse av att lagra uppgifterna (t.ex. kan vi fortfarande ha ett legitimt intresse av marknadsföring via post efter att våra avtalsenliga skyldigheter har uppfyllts). I alla andra fall raderar vi dina personuppgifter med undantag för uppgifter som vi är skyldiga att lagra för att uppfylla juridiska skyldigheter (t.ex. på grund av lagringsperioder enligt skattelagstiftning och kommersiella regler är vi skyldiga att bevara dokument som avtal och fakturor tillgängliga under en viss tid).

Lotterier

Om du deltar i ett av våra lotterier använder vi dina uppgifter för att informera dig om eventuellt pris som du har vunnit och för att marknadsföra våra produkter i den utsträckning som tillåts enligt lag eller i den utsträckning du har givit ditt samtycke. Information om lotterier finns i respektive deltagandevillkor.

Användning av cookies

I samband med vår onlinetjänst kan cookies och spårningsmekanismer användas. Cookies är små textfiler som kan lagras på din enhet när du besöker vår onlinetjänst. Spårning är möjlig med olika tekniker. I synnerhet bearbetar vi information med hjälp av pixelteknik och/eller under loggfilsanalys.

Kategorier

Vi skiljer mellan cookies som krävs obligatoriskt för onlinetjänstens tekniska funktioner och sådana cookies och spårningsmekanismer som inte är obligatoriska för onlinetjänstens tekniska funktion. Det är i allmänhet möjligt att använda onlinetjänsten utan cookies som har icke-tekniska syften.

Tekniskt obligatoriska cookies

Med tekniskt obligatoriska cookies avser vi cookies utan vilka det tekniska tillhandahållandet av onlinetjänsten inte kan säkerställas. Dessa innefattar t.ex. cookies som lagrar data för att säkerställa uppspelning av video eller ljudinnehåll utan störningar. Sådana cookies raderas när du lämnar webbplatsen.

Cookies och spårningsmekanismer som inte är tekniskt obligatoriska

Vi använder bara cookies och spårningsmekanismer om du har gett oss ditt samtycke i förhand i båda fallen. Med undantag för den cookie som sparar den aktuella statusen för dina integritetsinställningar (val-cookie). Denna cookie är inställd baserat på legitimt intresse.
Vi skiljer mellan två underkategorier med avseende på dessa cookies och spårningsmekanismer:

 • Komfort-cookies
  Dessa cookies kan förbättra drift och därigenom göra det lättare för dig att navigera enklare i vår onlinetjänst, t.ex. så kan dina språkinställningar innefattas i dessa cookies. Komfort-cookies används för närvarande inte på webbplatsen.

 • Marknadsföringscookies och spårningsmekanismer
  Genom att använda marknadsföringscookies och spårningsmekanismer kan vi och våra partners visa dig erbjudanden baserat på dina intressen, till följd av en analys av ditt användarbeteende:
  Statistik: Med hjälp av statistiska verktyg mäter vi t.ex. antalet sidvisningar.

Hantering av cookies och spårningsmekanismer

Du kan hantera dina inställningar för cookies och spårningsmekanismer i webbläsaren och/eller våra integritetsinställningar. Obs! Inställningarna som du har gjort avser endast den webbläsare som används i varje enskilt fall.

 • Avaktivering av alla cookies
  Avaktivera cookies i webbläsarens inställningar om du vill avaktivera alla cookies. Kom ihåg att detta kan påverka webbplatsens funktion.
 • Hantering av dina inställningar avseende cookies och spårningsmekanismer som inte är tekniskt obligatorisk
  När du besöker våra webbplatser ombeds du i ett cookielager att ge eller neka ditt samtycke till vår användning av eventuella komfort-cookies, marknadsföringscookies respektive spårningsmekanismer. I våra integritetsinställningar kan du ta tillbaka samtycket som då gäller för framtiden eller ge ditt samtycke vid en senare tidpunkt.

YouTube

Våra Onlineerbjudanden använder videoplattformen YouTube som drivs av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA (”YouTube”). YouTube är en plattform som möjliggör uppspelning av ljud- och videofiler. När du öppnar respektive webbplats i våra Onlineerbjudanden som innehåller en inbäddad YouTube-spelare skapar detta en anslutning till YouTube så att video- eller ljudfilen kan överföras och spelas upp. Därmed överförs data till YouTube som en personuppgiftsansvarig. Vi ansvarar inte för YouTubes behandling av sådan information. Ytterligare information om omfattningen och syftet med insamlade data, om ytterligare behandling och användning av data från YouTube, om dina rättigheter och om de sekretessalternativ som du kan välja finns i YouTubes meddelande om dataskydd.

 

Google Maps

Detta onlineerbjudande drar nytta av ett gränssnitt (API) för att använda kartmaterial i Google Maps för vilka Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland fungerar som en personuppgiftsansvarig. Din IP-adress och de koordinater/den adress som du har valt överförs till Google, t.ex. för omvänd geokodning. Google Maps används här för att ge en lockande presentation av våra onlineerbjudanden och ett sätt att enkelt hitta de platser vi anger på webbplatsen. Observera att det är möjligt att Google kan överföra data till USA. Du kan hitta mer information om hantering av användardata i Googles sekretesspolicy: www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Nyhetsbrev med anmälan, ångerrätt

Du kan registrera dig för nyhetsbrev inom ramen för våra Onlineerbjudanden. Vi tillhandahåller ett så kallat dubbelt anmälningsalternativ, vilket innebär att vi endast skickar ett nyhetsbrev via e-post, mobil meddelandetjänst (t.ex. WhatsApp), SMS eller push-meddelande efter att du uttryckligen har bekräftat aktiveringen av nyhetsbrevstjänsten till oss genom att klicka på länken i en avisering. Om du inte längre vill få nyhetsbrev kan du säga upp prenumerationen när som helst genom att ta tillbaka ditt samtycke. Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att få nyhetsbrev via e-post genom att klicka på länken som finns i respektive nyhetsbrev eller i de administrativa inställningarna för onlineerbjudandet. Du kan även kontakta oss via kontaktuppgifterna i avsnittet Kontaktinformation.

Våra nyhetsbrev skickas via Episerver Campaign, en programvara för e-postmarknadsföring från leverantören Episerver GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin. E-postadresserna till mottagarna av våra nyhetsbrev tillsammans med deras andra uppgifter som beskrivs i detta meddelande finns på Episervers servrar i datacenter i Tyskland och omfattas av de dataskyddslagar som är tillämpliga där. Episerver använder denna information för att skicka och utvärdera nyhetsbrev på våra vägnar. Episerver kan dessutom använda dessa data för att optimera eller förbättra sina egna tjänster, t.ex. för teknisk optimering av sändning och presentation av nyhetsbrev. Episerver använder emellertid inte uppgifterna från mottagarna av våra nyhetsbrev för att skriva till dem själv eller skicka informationen till tredje part. Säkerhetskonceptet för e-postmarknadsföringsmolnet Episerver Campaignvon Episerver är certifierat enligt ISO 27001. Du kan hitta mer information på www.episerver.de/produkte/plattform/episerver-campaign/sicherheit/.

Vi vill påpeka att vi utvärderar läsarnas beteende i vårt nyhetsbrev via e-post. För denna utvärdering innehåller de e-postmeddelanden som skickas så kallade webb-beacons eller spårningspixlar. Dessa webb-beacons eller spårningspixlar är bildfiler med en pixel som lagras på vår webbplats. För utvärderingen länkar vi webb-beacons eller spårningspixlarna till din e-postadress och ett individuellt ID.

Vi använder de uppgifter som samlas in för att skapa en användarprofil i syfte att anpassa nyhetsbrevet efter dina intressen. När du läser nyhetsbrevet registrerar vi vilka länkar du klickar på i nyhetsbrevet och använder denna information för att dra slutsatser om dina personliga intressen. Vi kopplar denna information till de åtgärder du vidtar på våra webbplatser. Syftet med denna behandling är att förbättra nyhetsbrevets kvalitet och optimera våra erbjudanden.

Den här spårningen sker inte om du har inaktiverat visning av bilder i ditt e-postprogram som standard. I detta fall kommer nyhetsbrevet inte att visas helt och du kanske inte kan använda alla funktioner. Så snart du visar bilderna kommer spårningen som beskrivs ovan att aktiveras.

Externa länkar

Våra Onlineerbjudanden kan innehålla länkar till webbsidor från tredje part, särskilt leverantörer som inte är relaterade till oss. När du har klickat på länken har vi inte längre något inflytande över insamling, behandling och användning av några personuppgifter som eventuellt överförs till tredje part genom att klicka på länken (t.ex. IP-adressen eller URL:en för webbplatsen där länken finns), eftersom den tredje partens uppförande är utanför vår kontroll. Vi tar inget ansvar för tredje parts bearbetning av personuppgifter.

Säkerhet

Våra medarbetare och företagen som tillhandahåller tjänster för våra räkning är skyldiga till sekretess och efterlevnad av tillämpliga lagar om dataskydd. Vi vidtar alla nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå och för att skydda dina uppgifter som administreras av oss, särskilt beträffande risker vad gäller oavsiktlig eller olaglig förstörelse, manipulation, förlust, ändring eller obehörigt avslöjande eller obehörig åtkomst. Våra säkerhetsåtgärder förbättras ständigt i takt med tekniska framsteg.

Användarrättigheter

Om du vill utnyttja dina rättigheter kan du använda informationen i avsnittet Kontaktinformation. När du gör det måste du se till att det är möjligt att utföra en otvivelaktig identifiering av dig som person.

Rätt till information och tillgång

Du har rätt att få bekräftelse från oss om dina personuppgifter behandlas eller inte, och om detta är fallet, tillgång till dina personuppgifter.

Rätt till korrigering och radering 

Du har rätt att korrigera felaktiga personuppgifter.  I den omfattning lagstadgade krav uppfylls har du rätt att slutföra eller radera dina uppgifter.  Det här gäller inte uppgifter som är nödvändiga i fakturerings- eller redovisningsändamål eller som är föremål för en lagstadgad lagringsperiod. Om åtkomst till sådan information inte krävs är behandlingen dock begränsad (se följande).

Begränsning av behandling

I den omfattning lagstadgade krav uppfylls har du rätt att kräva begränsning av behandlingen av dina uppgifter.

Dataportabilitet

I den omfattning lagstadgade krav uppfylls kan du begära att få information som du har lämnat till oss i ett strukturerat, ofta använt och maskinläsbart format eller, om det är tekniskt genomförbart, att vi överför dessa data till en tredje part.

Invändning mot direkt marknadsföring

Dessutom kan du när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Tänk på att det av organisationsmässiga skäl kan finnas en överlappning mellan din invändning och användningen av dina uppgifter inom ramen för en kampanj som redan körs.

Invändning mot databehandling baserad på den rättsliga grunden för ”legitimt intresse”

Dessutom har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter, i den mån detta är baserat på ”legitimt intresse”. Vi avslutar sedan behandlingen av dina uppgifter, såvida vi inte kan visa övertygande legitima skäl enligt lagkrav som åsidosätter dina rättigheter.

Återkallande av samtycke

Om du har samtyckt till behandling av dina uppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke vilket då gäller för framtiden. Lagenligheten i databehandlingen före återkallande förblir oförändrad.

Ändringar av meddelandet om dataskydd

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra säkerhets- och dataskyddsåtgärder. I sådana fall kommer vi att ändra vårt meddelande om dataskydd i enlighet med detta. Observera därför den aktuella versionen av vårt meddelande om dataskydd, eftersom detta kan komma att ändras.

Kontaktinformation

Om du vill kontakta oss kan du hitta oss på den adress som anges i avsnittet ”Personuppgiftsansvarig”.

Använd följande länk för att hävda dina rättigheter:
https://request.privacy-bosch.com/entity/RB/lang/sv-SE/

Använd följande länk för att anmäla dataskyddsincidenter:
https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=18rbds19&c=-1&language=swen

Vid förslag och klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar vår dataskyddsansvariga:

Data Protection Officer
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
P.O. Box 30 02 20
70442 Stuttgart, TYSKLAND

eller mailto: DPO@remove.this.bosch.com

Ikraftträdandedatum: 2020.08.19