Rättsligt meddelande

Bosch eBike Systems

Dataskyddsinformation Bosch eBike Systems

Robert Bosch GmbH (nedan "Bosch eBike Systems" eller "Vi" eller "Oss") välkomnar dig till vår webbplats inklusive alla underdomäner. Tack för ditt intresse för vårt företag och våra produkter.

Att skydda dina affärsdata samt din privatsfär i samband med att vi behandlar personuppgifter är viktiga frågor för oss, och därmed frågor som vi ser till att beakta i våra affärsprocesser. Dataskydd och informationssäkerhet är förankrade i vår företagspolicy.

Ansvarig

Ansvarig för behandlingen av dina uppgifter är:  

Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen-Schillerhöhe

Du kan nå oss på:
E-postadress: contact@remove.this.bosch-ebike.co.uk

Insamling, behandling och användning av personuppgifter

Principer

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, det vill säga exempelvis namn, adress, telefonnummer, e-postadresser, avtals-, boknings- samt faktureringsinformation som uttrycker en persons identitet. 

Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter endast om det finns en rättslig grund för detta. 

 

Behandlade datakategorier

Användning av vår webbplats

I samband med att du använder vår webbplats kan du ta olika tjänster i anspråk. I samband med detta kan följande datakategorier komma att behandlas:

 • Kommunikationsdata (t.ex. namn, telefonnummer, e-postadress, postadress, IP-adress)
 • Planerings- och styrningsinformation (t.ex. opinionsundersökningar, enkäter, kontaktformulär)
 • Enhetsrelaterade data (t.ex. serienummer för ett Bosch eBike-batteri)
 • Platsdata
 • Loggfiler (t.ex. IP-adress)

Inköp på vår webbplats

På vår webbplats kan du också besöka Bosch eBike-webbutiken och utnyttja avgiftsbelagda tjänster. I samband med att du beställer en tjänst behandlas följande datakategorier:

Om kundkonto:

 • Orderinformation (t.ex. namn, telefonnummer, e-postadress, postadress)
 • Avtalsinformation (avtalsförhållande, produkt- resp. avtalsintresse)
 • Kundhistorik
 • Avtalsfakturerings-, betalnings- och utbetalningsinformation inklusive information kopplad till återbetalningar
 • Kommunikationsinformation

Om beställning som gäst:

 • Orderinformation (t.ex. namn, telefonnummer, e-postadress, postadress)
 • Avtalsinformation (avtalsförhållande, produkt- resp. avtalsintresse)
 • Avtalsfakturerings-, betalnings- och utbetalningsinformation inklusive information kopplad till återbetalningar
 • Kommunikationsinformation

Service med diagnosverktyg för elcykel

Om du använder BDP-verktyget i elcykelrelaterade sammanhang kan följande uppgiftskategorier komma att behandlas:

Enhetsrelaterade data (t.ex. serienummer, hårdvaru- och programvaruversioner, konfigurationsdata, batteriladdningsprocesser) 

 

Behandlingssyften och rättslig grund

Vi och våra tjänsteleverantörer behandlar dina personuppgift i följande syften:

 • Tillhandahållande av denna webbplats

I den mån du använder vår webbplats i rent informationssyfte – det vill säga utan att registrera dig eller på annat sätt skicka information till oss – kommer vi att behandla dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla samt visa denna webbplats, samt i syfte att säkerställa dess stabilitet och säkerhet. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt legitima intresse.

 • Använda vår webbutik

Om du använder vår webbutik kommer vi att behandla dina personuppgifter i syfte att uppfylla avtalet samt i syfte att utföra beställningen i enlighet med våra avtalsvillkor.

 • Kontakt

På vår webbplats erbjuder vi olika kontaktalternativ (t.ex. kontaktformulär, e-postkommunikation). Vid förfrågningar från slutkunder gällande elcyklar (t.ex. gällande service- eller garantiärenden) eller från återförsäljare, tillverkare eller journalister gällande de produkter och tjänster som erbjuds av Bosch eBike Systems behandlar vi dina personuppgifter i syfte att kunna besvara frågor, vid behov för att kunna lösa problem samt för att bibehålla och öka din och dina kunders tillfredsställelse. De personuppgifter som därigenom överförs till oss kommer uteslutande att användas i det syfte som avses vid kontakttagandet. I den mån du tar kontakt med oss utanför ramarna för ett konkret avtalsförhållande eller en registrering utgör vårt berättigade intresse den rättsliga grunden för behandlingen. Om det rör sig om ett avtalsförhållande är avtalet den rättsliga grunden.

 • Produkt- respektive kundförfrågningar per e-post och/eller telefon

På vår webbplats kan du delta i produkt- och kundenkäter med syfte att optimera och utveckla våra produkter och tjänster. I den mån du vill utnyttja möjligheten att delta i elektroniska (t.ex. per e-post) produkt- eller kundenkäter (eller göra detta per telefon) kommer vi att bara att använda dina personuppgifter i syfte att ta kontakt med dig om du har gett ditt uttryckliga tillstånd till detta.

 • Tävlingar

Om du deltar i av oss arrangerad tävling kommer vi att lagra och behandla dina personuppgifter i syfte att kunna genomföra och efterbearbeta tävlingen i enlighet med gällande tävlingsvillkor. Den rättsliga grunden för detta är den befintliga avtalsrelationen med dig.

 • Bosch eBike Nyhetsbrev med mottagarens samtycke per e-post.

På vår webbplats kan du registrera dig för Bosch eBikes nyhetsbrev. För att ständigt kunna förbättra vårt nyhetsbrev och anpassa det till dina önskemål utvärderar vi prenumeranternas interaktioner med vårt nyhetsbrev. De personuppgifter som vi samlar in i samband med detta kommer vi att behandla baserat på ditt samtycke.

 • Hantering av ett serviceärende hos en cykelåterförsäljare eller servicepartner/anslutning av en elcykel till ett diagnosverktyg.

Om du har problem med din elcykel ska du kontakta din cykelåterförsäljare eller servicepartner. För att kunna behandla din begäran är det först nödvändigt att identifiera det tekniska felet. För att göra detta ansluter cykelåterförsäljaren din elcykel till ett diagnosverktyg. När din elcykel är ansluten till diagnosverktyget skickas följande information om din elcykel till Bosch eBike Systems för behandling ("enhetsrelaterade data"): Information om elcykelns tillverkare, tillverkningsdatum och modell, cykelns ID, information om elcykelns komponenter (artikelnummer, serienummer, hårdvaru- och programvaruversioner, konfigurationsdata, statistiska data) samt dess aktivitetsdata (t.ex. total körtid, utförda och kommande serviceintervaller, antal laddningscykler)". Enhetsrelaterade uppgifter han behandlas i följande syften: behandling av en förfrågan eller ett serviceärende, konfigurering av elcykeln, uppdateringar, återställning av upptäckt manipulation, upplåsning av elcykelkomponenter, inställning av systemtid samt produktförbättring.

Den rättsliga grunden för behandlingen är ett befintligt avtalsförhållande eller vårt berättigade intresse. Det legitima intresset från Bosch eBike Systems består i att behandla din förfrågan, behandla serviceärenden, samt för att optimera våra egna produkter.

 • Tillhandahållande av den digitala serviceboken

Vi behandlar dina personrelaterade uppgifter (t.ex. cykel-ID, servicetyp, servicedatum, körsträcka eller batterikapacitet) för att sammanställa och tillhandahålla en digital servicehistorik för din elcykel med information om ändringar, uppdateringar och tjänster som utförts på din cykel, samt för att eBike-återförsäljare ska kunna hantera posterna i din digitala servicebok. Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är ett befintligt avtalsförhållande).

 • Digital startguide

Du har möjlighet att få en individuell digital startguide från oss. För att på bästa sätt kunna anpassa denna till just dina behov ber vi dig om information om din elcykel och ditt körbeteende (t.ex. typ av elcykel, använda Bosch eBike-produkter, elcykelanvändningens typ). Baserat på denna information kan vi sammanställa individuella rekommendationer och tips. Förutom att titta på den digitala startguiden i webbläsaren har du möjlighet att få din individuella digitala startguide skickad till dig via e-post. Den rättsliga grunden för visning av den digitala startguiden i din webbläsare och tillhörande databehandling är artikel 6.1 lit. f DSGVO. Det berättigade intresset för Bosch eBike Systems härrör från intresset av att behandla din begäran. Den digitala startguiden skickas till den e-postadress du har angett endast en (1) gång, och endast med ditt samtycke.

 • Marknadsföring och marknadsundersökningar

Vi använder oss av diverse marknadsförings- och spårningsmekanismer på vår webbplats om du gett oss ditt samtycke till detta genom exempelvis Cookie-hanteraren. Genom dessa marknadsförings- och spårningsmekanismer kan vi på vår webbplats samt på andra försäljares webbplatser visa information för dig om produkter som kanske väckt ditt intresse när du använt vår webbplats.

 • I syfte att undersöka störningar, av säkerhetsskäl samt i syfte att säkerställa och försvara våra rättigheter

I syfte att åtgärda störningar samt säkra bevis i samband med säkerhetsincidenter behandlar vi dina personuppgifter för att uppfylla våra juridiska ålägganden gällande datasekretess. Därutöver besitter vi ett berättigat intresse för hävande av störningar samt säkerställande av säkerheten på vår webbplats. Vi behandlar nödvändiga personuppgifter för att hävda och försvara våra rättigheter.

Registrering

Om du vill använda tjänster som kräver ett kontrakt kommer vi att be dig registrera dig. Inom ramen för registreringen samlar vi in de personuppgifter som krävs för upprättandet och fullgörandet av avtalet (t.ex. förnamn, efternamn, födelsedatum, e-postadress och, i förekommande fall, uppgifter om önskat betalningssätt eller kontoinnehavaren) samt ytterligare uppgifter på frivillig basis, i tillämpliga fall. Obligatoriska uppgifter är markerade med *.

 

Skyldighet att lämna personuppgifter

Du måste tillhandahålla de personuppgifter som krävs för att upprätta och genomföra en affärsrelation och för att uppfylla tillhörande avtalsförpliktelser, eller som vi är juridiskt skyldiga att behandla. Vi markerar sådana personuppgifter i respektive form eller funktion med en *. Observera att vi, såvida du inte tillhandahåller sådana personuppgifter, inte kommer att kunna ingå eller genomföra ett avtal med dig. I detta fall kan onlineerbjudandena eller andra tjänster (se "Bearbetningsändamål och rättsliga grunder") inte användas.

Loggfiler

Varje gång du använder Internet kommer viss information automatiskt att överföras från din webbläsare till oss och lagras av oss i så kallade loggfiler. Loggfilerna lagras av oss för felsökning och av säkerhetsskäl (t.ex. för att klargöra angreppsförsök) under 7 dagar och raderas därefter. Loggfiler som måste sparas för bevisändamål är undantagna från radering till dess att ärendet har retts ut och kan i enskilda fall överföras till utredande myndigheter. Loggfiler används (utan respektive utan fullständig IP-adress) även i analyssyfte inom ramarna för de förutsättningar som anges i avsnittet "Reklam och/eller marknadsundersökningar (inklusive webbanalyser, utan kundförfrågningar)".
I loggfilerna sparas följande information:

 • IP-adress (internetprotokolladress) för den enhet som används för att använda vår webbplats
 • Internetadressen för den webbplats från vilken vår webbplats öppnades (s.k. ursprungs- eller hänvisnings-URL)
 • Namnet på den tjänsteleverantör via vilken vår webbplats används
 • Namn på hämtade filer eller hämtad information
 • Datum och tid samt visningens varaktighet
 • Överförd datamängd
 • Operativsystem och information kring använd Internet-webbläsare inklusive installerade tillägg (t.ex. för Flash Player)
 • http-statuskod (t.ex. "Förfrågan slutfördes" eller "Begärd fil kunde inte hittas").

Barn

Denna webbplats är inte avsedd för barn under 16 år.

Dataöverföring till andra personuppgiftsansvariga

Dina personuppgifter kommer endast att överföras till andra personuppgiftsansvariga om detta är nödvändigt för fullgörandet av avtalet, om vi eller tredje part har ett berättigat intresse av att överföra uppgifterna och/eller du har gett ditt samtycke. För detaljer om de rättsliga grunderna och mottagarna – eller kategorierna av mottagare – se avsnittet om behandlingssyften och rättsliga grunder. Dessutom kan uppgifter också överföras till andra personuppgiftsansvariga om vi är skyldiga att göra detta enligt lag eller genom verkställbart administrativt beslut eller domstolsbeslut.

Överföring till mottagare utanför EES

Vi kan också komma att överföra personuppgifter till mottagare utanför EES till så kallade tredje land. I det här fallet ska vi före överföringen säkerställa att antingen en adekvat nivå av dataskydd finns på mottagarens sida, eller att ditt samtycke till överföringen har erhållits. Du kan från oss inhämta en översikt över mottagarna i tredje land samt en kopia av de specifikt överenskomna begränsningarna för att säkerställa en adekvat nivå av dataskydd. För detta kan du använda informationen i kontaktavsnittet.

 

Tjänsteleverantörer

Vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer för att utföra uppgifter såsom försäljnings- och marknadsföringstjänster, avtalshantering, betalningsbearbetning, programmering, datalagring och jourlinjetjänster. Vi har valt dessa tjänsteleverantörer noga och övervakar dem regelbundet, särskilt att de hanterar och skyddar den data som lagras hos dem med stor noggrannhet. Alla tjänsteleverantörer har också en skyldighet gentemot oss att bibehålla sekretessen och uppfylla de juridiska kraven. Andra företag i Bosch-koncernen kan också vara tjänsteleverantörer.

Betaltjänstleverantörer

Vi använder externa betaltjänstleverantörer. Vi samlar in dina personuppgifter för betalning och, i förekommande fall, utbetalningshantering, för att kunna fullgöra ett avtal.

Dina personuppgifter kommer också att behandlas i syfte att utreda och förhindra bedrägerier, missbruk, säkerhetsincidenter och andra skadliga aktiviteter, t.ex. åtgärder mot penningtvätt, samt brottsbekämpning. Grunden för detta är efterlevnad av tillämpliga lagar (t.ex. förhindrande av penningtvätt) samt vårt berättigade intresse av att begränsa risken för uteblivna betalningar. På samma sätt kan säkerhetsutredningar och riskbedömningar ske på grund av vårt berättigade intresse av att förhindra bedrägerier och andra skadliga aktiviteter. Vi behandlar även dina personuppgifter för att beräkna de avgifter vi är skyldiga din kortutfärdande bank baserat på vårt berättigade intresse av att upprätthålla vår affärsverksamhet. Beroende på vilken betalningsmetod du väljer som en del av beställningsprocessen kommer vi att vidarebefordra de uppgifter som samlats in för hanteringen av betalningar (t.ex. bankuppgifter eller kreditkortsuppgifter) till det kreditinstitut som fått i uppdrag att göra betalningen eller till de betaltjänstleverantörer som anlitats av oss. I vissa fall samlar och behandlar betaltjänstleverantörer även dessa uppgifter i egenskap av personuppgiftsansvariga. I detta avseende ska respektive betaltjänstleverantörs dataskyddsinformation gälla.

Betalningsmetod: Kreditkort

Om du betalar med ditt kreditkort och uppger dina bank-, kort- och/eller behörighetsuppgifter kommer vi att använda externa tjänsteleverantörer, så kallad "tredje part", för att behandla din kreditkortsbaserade betalning. "Gateway-betalningsleverantörer" och betaltjänstleverantörer. Gateway-betalningsleverantörer fungerar som processorer och säkerställer den tekniska behandlingen av kortbaserade betalningar via en teknisk infrastruktur. 

Betaltjänstleverantörer fungerar som oberoende personuppgiftsansvariga för godkännande och avveckling av betalningstransaktioner, inklusive säker dirigering och avveckling av kreditkortstransaktioner med internationella kreditkortsföretag. Betaltjänstleverantörer behandlar dina personuppgifter och överför även dessa uppgifter till andra personuppgiftsansvariga för att genomföra betalningen eller för att uppfylla juridiska krav. Om du vill använda ditt kreditkort för betalning måste kortbetalningen först godkännas. Denna auktorisering sker automatiskt med hjälp av dina uppgifter. I synnerhet kan följande överväganden spela en roll: Betalningsbelopp, betalningsplats, tidigare betalningshistorik, handlare, betalningssyfte. Kortbetalning är inte möjlig utan tillstånd. Detta påverkar inte andra betalningsmetoder (t.ex. andra kort).

Vi använder följande betaltjänstleverantör för kreditkortsbetalningar:

Payone GmbH, Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt am Main, Tyskland. Payone GmbH agerar både som en gateway-betalningsleverantör och som en betaltjänstleverantör. I detta avseende ska dataskyddsinformationen för Payone GmbH gälla, och måste bekräftas separat.

Betalningsmetod: "PayPal"

Om du väljer "PayPal" som betalningsmetod kommer betalningen att behandlas via:

PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg och PayPal Pte. Ltd, 5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, Singapore 038985 (hädanefter "PayPal")

PayPal behandlar dina uppgifter som en betaltjänstleverantör och är sin egen personuppgiftsansvarige. Överföringen av dina uppgifter till PayPal Pte. Ltd. i Singapore tillhandahålls på grundval av bindande, myndighetsgodkända företagsregler som gäller för PayPals dotterbolag.

Lagringstid, lagringsperioder

I princip lagrar vi dina uppgifter så länge detta är nödvändigt för att tillhandahålla vår webbplats och de tillhörande tjänsterna, eller också har vi ett berättigat intresse av fortsatt lagring (t.ex. kan vi fortfarande ha ett berättigat intresse av marknadsföring per post även efter fullgörande av ett avtal). Vi kommer därefter att radera dina personuppgifter med undantag för uppgifter som vi är skyldiga att behålla för att uppfylla juridiska skyldigheter (t.ex. är vi skyldiga enligt skatte- och affärslagstiftning att behålla dokument såsom kontrakt och fakturor under en viss tidsperiod).

Användning av cookies och annan teknik

Inom ramarna för tillhandahållandet av vår webbplats kan cookies och annan teknik komma att användas.
Cookies är små textfiler som kan komma att sparas på din enhet när du besöker en webbsida. Du kan principiellt besöka en webbsida utan cookies som inte är tekniskt nödvändiga.

Tekniskt erforderliga cookies

Med "tekniskt erforderliga cookies" menar vi cookies utan vilka webbplatsen inte skulle kunna tillhandahållas rent tekniskt. I denna kategori finns exempelvis cookies som sparar data i syfte att tillhandahålla störningsfri återgivning av video- och ljudinnehåll. Dessa cookies raderas när ditt besök har avslutats.

Tekniskt icke nödvändiga cookies

Tekniskt icke nödvändiga cookies används endast om du sedan tidigare har gett oss ditt samtycke. Undantaget från detta är enbart den cookie som lagrar den aktuella inställningsstatusen för din privata sfär (val-cookie). Denna används baserat på vårt rättmätiga intresse för webbplatsens funktionalitet.

Vi har delat in återstående icke-tekniskt nödvändiga cookies som används i tre olika kategorier ("komfort", "analys" och "marknadsföring"). I sekretessinställningarna kan du ge eller neka ditt samtycke individuellt för respektive kategori. Nedan hittar du en detaljerad beskrivning av de cookies som används i respektive kategori:

 

Komfort

Cookies och mekanismer som ingår i denna kategori underlättar användningen och möjliggör därmed ett bekvämt surfande på vår webbplats. Exempelvis kan dina språkinställningar komma att sparas i dessa cookies.

 

Analys

Vi använder analysverktyg för att mäta exempelvis antalet visade sidor eller ditt användarbeteende på vår sida. Hit räknas även bedömning av loggfiler.

Vi använder följande verktyg:

Namn: Google Analytics

Leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Funktion: Analys av användarbeteende (sidvisningar, antal besökare och besök, nedladdningar), generering av pseudonyma användarprofiler baserade på enhetsövergripande information från inloggade Google-användare (”Cross-Device-Tracking”), berikande av pseudonyma användaruppgifter med av Google tillhandahållen och målgruppsspecifik information, Retargeting, UX-tester, konverteringsspårning samt Retargeting i anslutning till Google Ads.

 

Marknadsföring

Användning av marknadsföringscookies och spårningsmekanismer gör det möjligt för oss och våra partners att visa intressebaserade erbjudanden för sig som baseras på en analys av ditt användarbeteende.

Nedan förklaras vilka mekanismer och leverantörer vi använder på denna webbplats.

- Konverteringsspårning: Vår konverteringsspårningspartner genererar en cookie på din enhet (en så kallad "Conversion-cookie") om du har kommit till vårt digitala erbjudande via en annons hos berörd partner. Om du besöker specifika sidor hos oss kan vi samt tillhörande konverteringsspårningsleverantör se att en viss användare har klickat på annonsen och därmed vidarebefordrats till vår sida. Detta kan även ske över flera enheter. Den information som insamlas med hjälp av Conversion-cookies används i syfte att generera konverteringsstatistik och identifiera det totala antalet användare som har klickat på tillhörande annons och vidarebefordrats till en sida som försetts med en konverteringsspårningstagg.

- Retargeting: Retargeting-verktyg framställer användarprofiler med hjälp av så kallade "webb-beacons" (osynlig grafik, även kallade pixlar eller spårpixlar) eller liknande teknik. Syftet med dessa är att skapa intressebaserad reklam samt att kontrollera den frekvens med vilken användaren får se specifika annonser.

 

Vi använder följande verktyg:

Namn: Google Ads

Leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Funktion: Google behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke via pixeln "Google Ads Remarketing-Tag" i syfte att generera kampanjrapporter, konverteringsuppföljningar, Klick samt riktad reklam utanför våra webbsidor (Retargeting) med hjälp av exempelvis webbadress (URL), hänvisnings-URL samt tillhörighet till av oss angivna remarketing-listor. Med hjälp av ovannämnd information kan du dessutom vid behov tilldelas ditt Google-konto samt inkluderas i remarkering-listor. Vi erhåller inga personuppgifter som berör dig från Google, utan enbart anonymiserade kampanjrapporter över målgrupp och annonsprestanda.

 

Namn: Google Optimize

Leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Funktion: Cookie kan dra slutsatser kring hur användare beter sig sett över flera sidor, UX-testning

 

Namn: Facebook-Pixel

Leverantör: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland

Tillsammans med Facebook ansvarar vi för behandlingen av dina personuppgifter inom ramarna för användningen av Facebook-pixeln i vårt nätutbud. I syfte att fastställa respektive ansvarsområden för uppfyllande av skyldigheter enligt GDPR med avseende på gemensam behandling har vi slutit en överenskommelse med Facebook gällande vårt gemensamma ansvar. Det huvudsakliga innehållet i avtalet kan när som helst nås via följande länk:https://www.facebook.com/legal/controller_addendum Där regleras i synnerhet vilka säkerhetsåtgärder Facebook måste följa (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) och hur registrerades rättigheter kan hävdas gentemot Facebook.

Funktion: Facebook behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke via Facebook-pixeln för framställning av kampanjrapporter, konverteringsuppföljning, Klick samt riktad reklam utanför våra webbsidor (Retargeting) med hjälp av HTTP-sidhuvuden (inklusive IP-adress, enhets- och webbläsaregenskaper, URL, hänvisnings-URL, din egen person), pixelspecifik information (inklusive pixel-ID och Facebook-cookie), klickbeteende, tillvalsvärden (exempelvis konverteringar, sidtyp), namn på formulärfält (exempelvis "E-postadress", "Adress" och "Kvantitet" för köp av produkt eller tjänst)

Vi erhåller inga personuppgifter som berör dig från Facebook, utan enbart anonymiserade kampanjrapporter över webbsidesmålgrupp och annonsprestanda.

Du kan avstå från att erhålla intressegrundade annonser från Facebook genom att ändra dina reklaminställningar på Facebooks webbplats. Alternativt kan du välja bort användningen av cookies från tredje part genom att besöka Digital Advertising Alliance opt-out-sida på http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN eller sidan http://www.youronlinechoices.com .

Mer information finns här: https://www.facebook.com/policy

 

Namn: Trade Desk-pixel

Leverantör:  The Trade Desk Inc, 42 N Chestnut St, Ventura, California, CA – 9300, USA

Så här fungerar det:   The Trade Desk är en reklamteknisk plattform för hantering av digitala reklamkampanjer och behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke. För detta ändamål analyseras surfbeteendet hos besökare på vår webbplats med hjälp av cookies. Trade Desk samlar in och behandlar personuppgifter om användare, enheter och annonser och var dessa visas. Detta inkluderar unika cookie-identifierare, annonseringsidentifierare för mobila enheter, IP-adresser och annan webbläsar- och enhetsinformation såsom typ, version och inställningar.
Du kan när som helst ange dina invändningar eller återkallelser i cookieinställningarna för det verktyg för samtyckeshantering som används.

Ytterligare information finns på: https://www.thetradedesk.com/de/privacy

 

Namn: Media Intelligence Network

Leverantör:  Amnet GmbH, Alsterufer 3, 20354 Hamburg, Tyskland

Så här fungerar det:   Media Intelligence Network är en datahanteringsplattform för användning av retargeting och behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke. Retargeting är en spårningsmetod för marknadsföring online som markerar ditt besök på vår webbplats och sedan, när du besöker andra webbplatser, visar annonser relaterade till produkter som tidigare visats på vår webbplats. Den cookie som Media Intelligence Network placerar ut används för att känna igen den enhet du använder. Detta innebär att intresset för vissa produkter kan registreras på grundval av ditt tidigare besök på vår webbplats och användas för riktad reklam på andra webbplatser. Med hjälp av cookieuppsättningen kan Media Intelligence Network identifiera den s.k. omräkningsgraden. Detta görs genom att fastställa antalet personer som, efter att ha klickat på en annons, beslutade att köpa ett erbjudande som annonserades i denna.
Du kan när som helst ange dina invändningar eller återkallelser i cookieinställningarna för det verktyg för samtyckeshantering som används.

Ytterligare information finns på: https://www.mediaintelligence.de/privacy-policy.do

 

Administrering av cookies och spårningsmekanismer

Du kan administrera dina inställningar för cookies och spårningsmekanismer i webbläsaren och/eller bland inställningarna för privat sfär:

Observera: De inställningar du gör avser endast använd webbläsare.

 • Inaktivering av samtliga cookies
  Om du vill stänga av samtliga cookies kan du göra det bland dina webbläsarinställningar samt inaktivera generering av cookies. Observera att webbplatsens funktioner kan påverkas om du gör detta
 • Administrering av dina inställningar med avseende på tekniskt icke-erforderliga cookies och spårningsmekanismer
  Om du besöker våra Internetsidor kommer du i form av ett cookielager att tillfrågas om du vill ge oss tillåtelse att använda komfort-, analys- och marknadsföringscookies samt spårningsmekanismer. Bland inställningarna för privatsfär kan du återkalla ett redan givet samtycke inför framtiden, samt även ge oss ditt samtycke vid en framtida tidpunkt.

YouTube

Denna webbplats använder videor från videoplattformen YouTube. YouTube är en plattform där videofiler kan spelas upp. Den drivs av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland och dess moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Som en del av vårt online-erbjudande har vi integrerat videor från videoplattformen YouTube. Innan du kan titta på en YouTube-video ber vi om ditt samtycke till den databehandling som är förknippad med uppspelningen.

Mer information om omfattningen och syftet med datainsamlingen, YouTubes vidare bearbetning och användning av data, dina rättigheter och de sekretessalternativ du kan välja finns i Googles information om dataskydd.

Google Maps

Den här webbplatsen använder karttjänster från Google Maps. Google Maps drivs av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland och dess moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

För att öka skyddet av dina uppgifter när du besöker vår webbplats är Google Maps inkorporerat i webbplatsen med hjälp av den så kallade "2-klickslösningen". När du hämtar en motsvarande sida i vårt erbjudande kommer Google Maps endast att bäddas in om du aktiverar motsvarande knapp.

På så sätt upprättas en anslutning till Google Maps, inklusive överföring av loggdata till Google, endast när du interagerar med Google Maps. När du interagerar med Google Maps överförs även data till Google som personuppgiftsansvarig, och kontakt tas med Google DoubleClicks-annonsnätverk, vilket kan utlösa ytterligare databearbetningsåtgärder som vi inte har någon kontroll över.

För mer information om omfattningen och syftet med de insamlade uppgifterna, om Googles vidare bearbetning och användning av uppgifterna, om dina rättigheter och de dataskyddsalternativ du kan välja, se Googles dataskyddsinformation.

Nyhetsbrev med registrering; återkallelserätt

På vår webbplats kan du prenumerera på Bosch eBikes nyhetsbrev. Vi skickar detta baserat på ditt samtycke.

I syfte att bekräfta ditt samtycke använder vi det så kallade "Double Opt-In"-förfarandet, vilket innebär att vi skickar ett nyhetsbrev till dig per e-post först efter det att du först uttryckligen har bekräftat aktiveringen av nyhetsbrevtjänsten genom att klicka på en länk i ett meddelande. Du kan när som helst avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet genom att återkalla ditt samtycke. Återkallelsen sker via den länk som finns i nyhetsbrevet. Du kan också kontakta oss via informationen i avsnittet "Kontakt".

I syfte att kunna behovsanpassa utformningen av vårt nyhetsbrev, samt i syfte att optimera vårt utbud, kommer vi att analysera beteendet bland dem som läser vårt nyhetsbrev baserat på dessas godkännande. I syfte att kunna genomföra denna analys innehåller skickade nyhetsbrev så kallade "webb-beacons", även kallade "pixlar". Om du läser nyhetsbrevet registrerar vi vilka länkar du klickar på i nyhetsbrevet och härleder därmed dina personliga intressen. Denna information associerar vi med teknisk information om din enhet (t.ex. visningstidpunkt, webbläsartyp och operativsystem).

Externa länkar

Vår webbplats kan innehålla länkar till webbsidor från tredje parter som inte är anslutna till oss. Efter du har klickat på länken har vi inte längre något inflytande över inhämtning, bearbetning och användning av några personuppgifter som överförs till tredje part genom att klicka på länken (t.ex. IP-adressen eller URL:en för sidan på vilken länken finns), eftersom tredje partens uppförande är utanför vår kontroll. Vi tar inget ansvar för tredje parts bearbetning av sådana personuppgifter.

Användarnas rättigheter

Använd informationen i avsnittet Kontakta oss för att utöva dina rättigheter. Se till att tillhandahålla tillräckligt med information så att vi tydligt kan identifiera dig.

Du har rätt till tillgång till dina personuppgifter, rätt till rättelse, rätt till radering, rätt till begränsning av behandling och rätt till dataportabilitet. Om du har gett oss tillåtelse att behandla dina personuppgifter kan du när som helst återkalla denna tillåtelse med verkan för framtiden. 

Invändning mot direkt marknadsföring

Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för reklamändamål ("invändning mot reklam"). Kom ihåg att det av organisatoriska skäl kan finnas en överlappning mellan din invändning och användningen av dina uppgifter i en redan pågående kampanj.

Invändning mot databehandling baserad på den rättsliga grunden för "legitimt intresse"

Du har också rätt att när som helst invända mot vår databehandling av orsaker som härrör från din speciella situation, i den mån detta är baserat på den rättsliga grunden för "berättigat intresse". Skäl måste anges.

Vi kommer då att avbryta behandlingen av dina uppgifter om vi inte kan bevisa – i enlighet med lagstadgade bestämmelser – att det finns tvingande och legitima skäl för vidare behandling som väger tyngre än dina rättigheter.

 

Rätt att överklaga till tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Du kan kontakta ansvarig dataskyddsmyndighet på din bosättningsort eller den federala delstats eller dataskyddsmyndighet som är ansvarig för oss.

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med oss når du oss via den adress som anges i avsnittet "Ansvarig".
 

För att utöva dina rättigheter, använd följande länk: https://request.privacy-bosch.com/entity/RB/lang/se-SE/

Använd följande länk för att rapportera in dataskyddsincidenter:https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection .

För förslag och klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter rekommenderar vi att du kontaktar vårt dataskyddsombud:

Dataskyddsombud
Avdelningen för informationssäkerhet och dataskydd inom Bosch-koncernen (C/ISP)

Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, TYSKLAND

eller maila: DPO@remove.this.bosch.com

Ändringar i dataskyddsinformation

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra säkerhets- och dataskyddsåtgärder. I dessa fall kommer vi också att anpassa vårt meddelande om dataskydd därefter. Observera därför den aktuella versionen av vår integritetspolicy.

Datum: 2023-07-27