JURIDISK INFORMATION

Bosch eBike Systems

Bosch eBike Systems respekterar din privata sfär

Att skydda dina affärsdata samt din privatsfär i samband med att vi behandlar personuppgifter är viktiga frågor för oss, och därmed frågor som vi ser till att beakta i våra affärsprocesser. Sekretess och informationssäkerhet ingår i vår företagspolicy.

Ansvarig

Bosch eBike Systems är ansvarigt för behandlingen av dina uppgifter. 
Våra kontaktuppgifter är som följer:
Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen-Schillerhöhe

Du når oss på:
E-postadress: kontakt@remove.this.bosch.de
Telefon: +49 711 400 40990.

 

Behandling av personliga uppgifter i samband med användning av webbplatsen och de tjänster som erbjuds där

Principer

Personuppgifter är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, det vill säga exempelvis namn, adress, telefonnummer, e-postadresser, avtals-, boknings- samt faktureringsinformation som uttrycker en persons identitet. Vi samlar in, behandlar och utnyttjar personuppgifter (inklusive IP-adresser) bara i de fall då rättsliga grunder medger detta, samt i de fall då du själv har godkänt detta, exempelvis i samband med din registrering.

 

Behandlade datakategorier

Användning av vår webbplats

I samband med att du använder vår webbplats kan du ta olika tjänster i anspråk. I samband med detta behandlas följande datakategorier:

 • Kommunikationsdata (t.ex. namn, telefonnummer, e-postadress, postadress, IP-adress)
 • Planerings- och styrningsinformation (t.ex. opinionsundersökningar, enkäter, kontaktformulär)
 • Platsdata
 • Loggfiler

Inköp på vår webbplats

På vår webbplats kan du också besöka Bosch eBike webbutiken och utnyttja avgiftsbelagda tjänster. I samband med att du beställer en tjänst behandlas följande datakategorier:

Om du har ett kundkonto:

 • Orderinformation (t.ex. namn, telefonnummer, e-postadress, postadress, IP-adress)
 • Avtalsinformation (avtalsförhållande, produkt- resp. avtalsintresse)
 • Kundhistorik
 • Avtalsfakturerings-, betalnings- och utbetalningsinformation inklusive information kopplad till återbetalningar
 • Kommunikationsinformation

Om beställning som gäst:

 • Orderinformation (t.ex. namn, telefonnummer, e-postadress, postadress, IP-adress)
 • Avtalsinformation (avtalsförhållande, produkt- resp. avtalsintresse)
 • Avtalsfakturerings-, betalnings- och utbetalningsinformation inklusive information kopplad till återbetalningar
 • Kommunikationsinformation

Använda BDP-verktyget

Om du använder BDP-verktyget i eBike-relaterade sammanhang behandlas följande informationskategorier:

 • Enhetsrelaterad information (t.ex. maskinvaru-ID, datornamn)

 

Behandlingssyften och rättslig grund

Vi och våra tjänsteleverantörer behandlar dina personuppgift i följande syften:

 • Tillhandahållande av denna webbplats

I den mån du använder vår webbplats i rent informationssyfte – det vill säga utan att registrera dig eller på annat sätt skicka information till oss – kommer vi att behandla dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla samt visa denna webbplats, samt i syfte att säkerställa dess stabilitet och säkerhet. Den rättsliga grunden för behandlingen är det legitima intresset i enlighet med art. 6 st. 1 punkt f) i GDPR.

 • Använda vår nätbutik

Om du använder vår nätbutik kommer vi att behandla dina personuppgifter i syfte att uppfylla avtalet samt i syfte att utföra beställningen i enlighet med våra avtalsvillkor. Den rättsliga grunden för behandlingen är art. 6 st. 1 punkt b) i GDPR.

 • Kontakt

På vår webbplats erbjuder vi olika kontaktalternativ (t.ex. kontaktformulär, e-postkommunikation). Vid förfrågningar från slutkunder gällande eBike (t.ex. gällande service- eller garantiärenden) eller från återförsäljare, tillverkare eller journalister gällande de produkter och tjänster som erbjuds av Bosch eBike Systems behandlar vi dina personuppgifter i syfte att kunna besvara frågor, vid behov för att kunna lösa problem samt för att bibehålla och öka din och dina kunders tillfredsställelse. De personuppgifter som därigenom överförs till oss kommer uteslutande att användas i det syfte som avses vid kontakttagandet. I den mån du tar kontakt med oss utanför ramarna för ett konkret avtalsförhållande eller en registrering utgörs den rättsliga grunden för behandlingen vårt berättigade intresse enligt art. 6 st. 1 punkt f) i GDPR. Vid avtalsförhållande eller registrering gäller art. 6 st. 1 punkt b) i GDPR.

 • Produkt- respektive kundförfrågningar per e-post och/eller telefon

På vår webbplats kan du delta i produkt- och kundenkäter med syfte att optimera och utveckla våra produkter och tjänster. I den mån du vill utnyttja möjligheten att delta i elektroniska (t.ex. per e-post) produkt- eller kundenkäter (eller göra detta per telefon) kommer vi att bara att använda dina personuppgifter i syfte att ta kontakt med dig om du har gett ditt uttryckliga tillstånd till detta. Den rättsliga grunden för behandlingen är art. 6 stycke 1 punkt a) i GDPR

 • Tävlingar

Om du deltar i av oss arrangerad tävling kommer vi att lagra och använda dina personuppgifter i syfte att kunna genomföra och efterbearbeta tävlingen i enlighet med gällande tävlingsvillkor. Den rättsliga grunden för behandlingen är art. 6 st. 1 punkt b) i GDPR.

 • Bosch eBike nyhetsbrev med mottagarens samtycke per e-post.

På vår webbplats kan du registrera dig för Bosch eBikes nyhetsbrev. De personuppgifter som vi samlar in i samband med detta kommer vi att behandla baserat på ditt samtycke i enlighet med art. 6 st. 1 punkt a) i GDPR.

 • Hantering av ett serviceärende hos en cykelhandlare eller servicepartner/anslutning av en eBike till ett diagnosverktyg.

Om du har problem med din eBike ska du kontakta din cykelhandlare eller servicepartner. För att kunna behandla din begäran är det först nödvändigt att identifiera det tekniska felet. För att göra detta ansluter cykelhandlaren din eBike till ett diagnosverktyg. När din eBike är ansluten till diagnosverktyget skickas följande information om din eBike till Bosch eBike Systems för behandling ("enhetsrelaterade uppgifter"): Information om tillverkare, tillverkningsdatum och eBike-modell, cykel-ID, information om eBike-komponenterna (artikelnummer, serienummer, hårdvaru- och programvaruversioner, konfigurationsdata, statistiska data) samt aktivitetsdata för eBiken (t.ex. total körtid, utförda och kommande servicetillfällen)". De enhetsrelaterade uppgifterna kan behandlas för följande ändamål: Behandling av din förfrågan, behandling av ett serviceärende, konfigurering av eBiken, uppdateringar, återställning av upptäckt manipulation, upplåsning av eBike-komponenter, inställning av systemtid och produktförbättring.

Den rättsliga grunden för behandlingen är art. 6 stycke 1 punkt b) GDPR (avtal) eller art. 6 stycke 1 punkt f) GDPR (legitimt intresse). Det legitima intresset från Bosch eBike Systems består i att behandla dina förfrågningar och serviceärenden på bästa möjliga sätt, se till att du förblir nöjd eller blir nöjdare samt att optimera våra egna produkter.

 • Tillhandahållande av den digitala serviceboken

Vi behandlar dina personrelaterade uppgifter (t.ex. cykel-ID, servicetyp, servicedatum, körsträcka) för att sammanställa och tillhandahålla en digital servicehistorik för din eBike med information om ändringar, uppdateringar och tjänster som utförts på din cykel och för att eBike-återförsäljare ska kunna hantera posterna i din digitala servicebok. Rättslig grund för behandlingen av dessa uppgifter är art. 6 st. 1 punkt a) GDPR (samtycke).

 • Marknadsföring och marknadsundersökningar

Vi använder oss av diverse marknadsförings- och spårningsmekanismer på vår webbplats om du gett oss ditt samtycke till detta genom exempelvis Cookie-hanteraren. Genom dessa marknadsförings- och spårningsmekanismer kan vi på vår webbplats samt på andra försäljares webbplatser visa information för dig om produkter som kanske väckt ditt intresse när du använt vår webbplats. Den rättsliga grunden för behandlingen är art. 6 st. 1 punkt a) i GDPR.  

 • I syfte att undersöka störningar, av säkerhetsskäl samt i syfte att säkerställa och försvara våra rättigheter

I syfte att åtgärda störningar samt säkra bevis i samband med säkerhetsincidenter behandlar vi dina personuppgifter för att uppfylla våra juridiska ålägganden gällande datasekretess, art. 6 st. 1 punkt c) GDPR. Därutöver besitter vi ett berättigat intresse för hävande av störningar samt säkerställande av säkerheten på vår webbplats, art. 6 st. 1 punkt f) i GDPR. I den mån vi besitter ett berättigat intresse i syfte att utöva och försvara våra rättigheter kommer vi att behandla erforderliga personuppgifter i enlighet med art. 6 st. 1 punkt f) i GDPR.

Registrering

Om du vill ta tjänster i anspråk som kräver ett giltigt avtal ber vi dig att registrera dig. I samband med registreringen samlar vi på frivillig basis in de personuppgifter som krävs för upprättandet och uppfyllandet av avtalet (t.ex. förnamn, efternamn, födelsedatum, e-postadress samt vid behov uppgifter gällande önskat betalsätt samt gällande kontoinnehavaren) samt vid behov ytterligare uppgifter. Obligatoriska uppgifter markeras med *.

 

Skyldighet att tillhandahålla personuppgifter

Du måste tillhandahålla de personuppgifter som krävs för upprättande och genomförande av en affärsrelation samt i syfte att uppfylla därtill knutna avtalsreglerade skyldigheter, eller vars behandling enligt lag åligger oss. Dessa personuppgifter markeras i respektive formulär och funktioner med *. Notera att vi inte kommer att kunna ingå eller genomföra ett avtal med dig om du inte tillhandahåller dessa personuppgifter. I sådant fall kan näterbjudandet eller övriga tjänster (se "Behandlingssyften samt rättsliga grunder") inte tas i anspråk.

Loggfiler

Varje gång du använder Internet kommer din webbläsare automatiskt att överföra viss information som vi sparar i så kallade loggfiler. Vi lagrar dessa loggfiler i syfte att kunna undersöka störningar samt av säkerhetsskäl (t.ex. för att undersöka försök till attacker med virus, skadlig programkod osv.) i 7 dagar och raderar dem sedan. Loggfiler som måste sparas för bevisändamål är undantagna från radering till dess att ärendet har retts ut och kan i enskilda fall överföras till utredande myndigheter. Loggfiler används (utan respektive utan fullständig IP-adress) även i analyssyfte inom ramarna för de förutsättningar som anges i avsnittet "Reklam och/eller marknadsundersökningar (inklusive webbanalyser, utan kundförfrågningar)".
I loggfilerna sparas följande information:

 • IP-adress (internetprotokolladress) för den enhet som används för att använda vår webbplats
 • Internetadressen för den webbplats från vilken vår webbplats öppnades (s.k. hänvisnings-URL)
 • Namnet på den tjänsteleverantör via vilken vår webbplats används
 • Namn på hämtade filer eller hämtad information
 • Datum och tid samt visningens varaktighet
 • Överförd datamängd
 • Operativsystem och information kring använd Internet-webbläsare inklusive installerade tillägg (t.ex. för Flash Player)
 • http-statuskod (t.ex. "Förfrågan slutfördes" eller "Begärd fil kunde inte hittas").

Barn

Denna webbplats riktar sig inte till barn under 16 års ålder.

Vidarebefordran av information till annan ansvarig

Dina personuppgifter överförs principiellt bara till andra ansvariga om detta krävs för att uppfylla avtalet, om vi eller tredje part har ett berättigat intresse av vidarebefordrandet, samt om så sker med ditt samtycke. Detaljer rörande rättsliga grunder samt mottagare respektive mottagarkategorier finns i avsnittet "Behandlingssyften och rättsliga grunder". Dessutom kan dina uppgifter överföras till andra ansvariga om vi på grund av rättsliga bestämmelser eller verkställbara myndighets- och domstolsbeslut är skyldiga att göra detta.

Överföring till mottagare utanför EES

Vi kan även komma att överföra personuppgifter till mottagare med säte utanför EES, i s.k. tredjeländer. Om så sker kommer vi före överföringen att säkerställa antingen att en rimlig datasekretessnivå gäller hos mottagaren, eller att du har godkänt vidarebefordrandet. Från oss kan du få en översikt över mottagare i tredje land, samt en kopia över konkret avtalade regelverk gällande säkerställande av rimlig datasekretessnivå. Använd i detta syfte informationen i avsnittet "Kontakt".

 

Tjänsteleverantörer

Vi anlitar externa tjänsteleverantörer med uppgifter inom försäljnings- och marknadsföringstjänster, avtalsadministrering, betalning, programmering, värdtjänster samt hotline-tjänster. Vi har valt ut dessa leverantörer noggrant och övervakar dem regelbundet, särskilt i fråga om att de hanterar och skyddar dina lagrade uppgifter på rätt sätt. Samtliga leverantörer är skyldiga att följa våra sekretessregler samt rättsliga bestämmelser. Leverantörerna kan även vara andra företag inom Bosch-koncernen.

Betaltjänstleverantörer

Vi använder externa betaltjänstleverantörer. Vi samlar in dina personuppgifter för betalningar samt (vid behov) utbetalningar i syfte att uppfylla ett avtal.

Dina personuppgifter kommer därtill att behandlas i syfte att utreda och förebygga bedrägerier, missbruk, säkerhetsrelevanta incidenter samt andra skadliga aktiviteter, t.ex. för bekämpning av pengatvätt samt i åtalssyfte. Grunden för detta ligger i beaktandet av gällande lagar (t.ex. förebyggande av pengatvätt) samt vårt berättigade intresse för riskbegränsning i samband med betalningsförseningar. På samma sätt kan säkerhetsundersökningar och riskbedömningar förekomma baserade på vårt berättigade intresse för förebyggande av bedrägerier och andra skadliga aktiviteter. Vi behandlar dina personuppgifter dessutom i syfte att fakturera de avgifter vi är skyldiga den bank som utfärdar ditt kort, detta på grund av vårt berättigade intresse för upprätthållandet av vår affärsverksamhet. Beroende på vilket betalsätt du anger i samband med beställningsprocessen kommer vi att vidarebefordra den information som samlats in i syfte att genomföra betalningar (t.ex. bankuppgifter eller kreditkortsinformation) till det kreditinstitut som anförtrotts betalningen eller till av oss anförtrodd betaltjänstleverantör. Betaltjänstleverantörerna kommer delvis även att samla in och behandla denna information i egenskap av ansvariga. I detta avseende gäller sekretesskyddet för respektive betaltjänstleverantör.

Betalsätt: Kreditkort

Om du betalar med kreditkort och i samband med detta anger dina bank-, kort och/eller auktoriseringsuppgifter kommer vi i syfte att genomföra din kreditkortsgodkända betalning att anlita externa tjänsteleverantörer, så kallade "Gateway Payment Provider", samt betaltjänstleverantörer. I egenskap av uppdragsbehandlare säkerställer en Gateway Payment Provider det tekniska utförandet av kortbaserade betalningar via en viss teknisk infrastruktur. 

I egenskap av egenansvariga sköter betaltjänstleverantörerna mottagande och fakturering av betalningar, inklusive säker vidarebefordran och fakturering av kreditkortstransaktioner med internationella kreditkortsföretag. Betaltjänsteleverantörerna behandlar dina personuppgifter ytterligare och vidarebefordrar även dessa till ytterligare ansvariga i syfte att kunna genomföra betalningen eller uppfylla juridiska föreskrifter. Om du vill använda ditt kreditkort för att betala måste kreditkortsbetalningen först godkännas. Samtycket sker automatiskt genom användning av dina uppgifter. I samband med detta kan i synnerhet följande faktorer spela en viss roll: betalningsbelopp, betalningens ort, betalningsbeteende hittills, återförsäljare, betalningssyfte. Utan samtycke kan kortbetalning inte genomföras. Detta har ingen inverkan på andra betalsätt (t.ex. andra kort).

I samband med kreditkortbetalningar anlitas följande betaltjänstleverantör:

Payone GmbH, Lyoner Straße 9 60528 Frankfurt am Main, TYSKLAND. Payone GmbH agerar både i egenskap av "Gateway Payment Provider" samt i egenskap av betaltjänstleverantör. I detta avseende gäller sekretesskyddet tillhörande Payone GmbH, vilka i synnerhet måste beaktas.

Betalsätt: "PayPal"

Om betalsättet "PayPal" väljs sker betalningen via:

PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg samt PayPal Pte. Ltd, 5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, Singapore 038985 (hädanefter "PayPal")

PayPal behandlar dina uppgifter i egenskap av betaltjänstleverantör och är egenansvarig. Vidarebefordran av dina uppgifter till PayPal Pte. Ltd. med säte i Singapore sker baserat på bindande, enligt övervakningsrätt godkända företagsregler, vilka gäller för till PayPal knutna företag.

Tid för lagringen, lagringsfrister

Principiellt lagrar vi dina uppgifter så länge som detta krävs i syfte att tillhandahålla vår webbplats och därmed förbundna tjänster, samt även så länge vi har ett berättigat intresse av ytterligare lagring (t.ex. kan vi även efter det att avtalet har uppfylls ha ett fortsatt berättigat intresse av marknadsföring per post). Vi kommer därefter att radera dina personuppgifter med undantag för de uppgifter som vi för att uppfylla juridiska förpliktelser måste fortsätta lagra (exempelvis åligger det oss på grund av skatte- och handelsjuridiska lagringsfrister att spara dokument som exempelvis avtal och fakturor under en viss tid).

Användning av cookies och annan teknik

Inom ramarna för tillhandahållandet av vår webbplats kan cookies och annan teknik komma att användas.
Cookies är små textfiler som kan sparas på din enhet när du besöker en webbsida. Du kan principiellt besöka en webbsida utan cookies som inte är tekniskt nödvändiga. 

Tekniskt erforderliga cookies

Med "tekniskt erforderliga cookies" menar vi cookies utan vilka webbplatsen inte skulle kunna tillhandahållas rent tekniskt. I denna kategori finns exempelvis cookies som sparar data i syfte att tillhandahålls störningsfri återgivning av video- och ljudinnehåll. Dessa cookies raderas när ditt besök har avslutats.

Tekniskt icke erforderliga mekanismer

Tekniskt icke erforderliga mekanismer används endast om du sedan tidigare har gett oss ditt samtycke. Undantaget från detta är enbart den cookie som lagrar den aktuella inställningsstatusen för din privata sfär (val-cookie). Denna används baserat på vårt rättmätiga intresse för webbplatsens funktionalitet. 

För integrering av tekniskt icke erforderliga cookies och mekanismer använder vi verktyg från tredje part. Dessa säkerställer att tekniskt icke erforderliga cookies och mekanismer endast används efter ditt samtycke. 

 

Vi använder följande verktyg:

Namn: Google Tag Manager

Leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Funktion: Förvaltning av webbsidestaggar via ett gränssnitt; integrering av programkod på våra webbsidor.

 

Komfort-cookies und -mekanismer

Cookies och mekanismer som ingår i denna kategori underlättar användningen och möjliggör därmed ett bekvämt surfande på vår webbplats. Exempelvis kan dina språkinställningar komma att sparas i dessa cookies. 

 

Marknadsföring

Användning av marknadsföringscookies och spårningsmekanismer gör det möjligt för oss och våra partners att visa intressebaserade erbjudanden för sig som baseras på en analys av ditt användarbeteende.

Nedan förklaras vilka mekanismer och leverantörer vi använder på denna webbplats.

- Analys: Vi använder analysverktyg för att mäta exempelvis antalet visade sidor eller ditt användarbeteende på vår sida. Hit räknas även bedömning av loggfiler.

- Conversion-spårning: Vår Conversion-spårningspartner genererar en cookie i din dator (en så kallad "Conversion-cookie") om du har kommet till vårt digitala erbjudande via en annons hos berörd partner. Om du besöker specifika sidor hos oss kan vi samt tillhörande Conversion-spårningsoperatör se att en viss användare har klickat på annonsen och därmed vidarebefordrats till vår sida. Detta kan även ske över flera enheter. Den information som insamlas med hjälp av Conversion-cookies används i syfte att generera Conversion-statistisk och identifiera det totala antalet användare som har klickat på tillhörande annons och vidarebefordrats till en sida som försetts med en Conversion-spårningstagg.

- Retargeting: Retargeting-verktyg framställer användarprofiler med hjälp av reklamcookies samt tredjeparts reklamcookies, så kallade "webb-beacons" (osynlig grafik, även kallade pixlar eller spårpixlar) eller liknande teknik. Syftet med dessa är att skapa intressebaserad reklam samt att kontrollera den frekvens med vilken användaren får se specifika annonser.

 

Vi använder följande verktyg:

Namn: Google Analytics

Leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Funktion: Analys av användarbeteende (sidvisningar, antal besökare och besök, nedladdningar), generering av pseudonyma användarprofiler baserade på enhetsövergripande information från inloggade Google-användare ("Cross-Device-Tracking"), berikande av pseudonyma användaruppgifter med av Google tillhandahållen och målgruppsspecifik information, Retargeting, UX-tester, Conversion-spårning samt Retargeting i anslutning till Google Ads.

 

Namn: Google Ads

Leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Funktion: Google behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke via pixeln "Google Ads Remarketing-Tag" i syfte att generera kampanjrapporter, Conversions-uppföljningar, Klick-Events samt riktad reklam utanför våra webbsidor (Retargeting) baserat på exempelvis webbadress (URL), hänvisnings-URL samt tillhörighet till av oss angivna remarketing-listor. Med hjälp av ovannämnd information kan du dessutom vid behov tilldelas ditt Google-konto samt inkluderas i remarkering-listor. Vi erhåller inga personuppgifter som berör dig från Google, utan enbart anonymiserade kampanjrapporter över målgrupp och annonsprestanda.

 

Namn: Google Optimize

Leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Funktion: Cookie kan dra slutsatser kring hur användare beter sig sett över flera sidor, UX-testning
 

Namn: Facebook-Pixel

Leverantör: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland

Tillsammans med Facebook ansvarar vi för behandlingen av dina personuppgifter inom ramarna för behandling av personuppgifter för vårt nätutbud genom Facebook-pixlar. I syfte att fastställa respektive ansvarsområden för uppfyllande av skyldigheter enligt GDPR med avseende på gemensam behandling har vi slutit en överenskommelse med Facebook gällande vårt gemensamma ansvar. Du kan när som helst läsa de viktigaste beståndsdelarna i överenskommelsen via följande länk: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum Häri regleras framför allt de säkerhetsåtgärder som Facebook måste beakta (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) samt hur berördas rättigheter kan utövas gentemot Facebook.

Funktion: Facebook behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke via Facebook-pixeln för framställning av kampanjrapporter, Conversions-uppföljning, Klick-Events samt riktad reklam utanför våra webbsidor (Retargeting) med hjälp av HTTP-sidhuvuden (inklusive IP-adress, enhets- och webbläsaregenskaper, URL, hänvisnings-URL, din egen person), pixelspecifik information (inklusive pixel-ID och Facebook-cookie), klickbeteende, tillvalsvärden (exempelvis Conversions, sidtyp), namn på formulärfält (exempelvis "E-postadress", "Adress" och "Kvantitet" för köp av produkt eller tjänst)

Vi erhåller inga personuppgifter som berör dig från Facebook, utan enbart anonymiserade kampanjrapporter över webbsidesmålgrupp och annonsprestanda.
Du kan avstå från att erhålla intressegrundade annonser från Facebook genom att ändra dina reklaminställningar på Facebooks webbplats. Du kan också inaktivera tredjepartsanvändningen av cookies genom att gå till Digital Advertising Alliance-sidan för avregistrering på unter http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN eller http://www.youronlinechoices.com 

Mer information finns här: https://www.facebook.com/policy

 

Namn: Trade Desk Pixel

Leverantör: The Trade Desk Inc., 42 N Chestnut St, Ventura, California, CA – 9300, USA

Funktionssätt: The Trade Desk är en reklamteknologi-plattform för administration av digitala reklamkampanjer. Därvid behandlas också dina personrelaterade uppgifter om du samtycker till detta. Med hjälp av cookies analyseras det hur besökarna på vår webbplats surfar. The Trade Desk samlar in och behandlar personrelaterade uppgifter om användare, enheter och annonser och om var de visas. Till detta hör exempelvis entydiga Cookie-identifierare, reklamidentifierare för mobila enheter, IP-adresser och annan information om webbläsare och enheter, såsom typ, version och inställningar.
Du kan när som helst, i det Consent Management Tool som används, göra invändningar mot eller annullera Cookie-inställningarna.

Ytterligare information under: https://www.thetradedesk.com/de/privacy

 

Namn: Media Intelligence Network

Provider: Amnet GmbH, Alsterufer 3, 20354 Hamburg, Tyskland

Funktionssätt:  Media Intelligence Network är en datahanteringsplattform som används för Retargeting. Därvid behandlas också dina personrelaterade uppgifter om du samtycker till detta. Retargeting är inom online-marketing en spårningsmetod, där ditt besök på vår webbplats markeras, så att reklamannonser för de produkter du har sett på vår webbplats senare kan visas på andra webbplatser som du besöker. Den cookie som sätts av Media Intelligence Network är till för att senare kunna känna igen din användarenhet igen. Därmed kan man på grundval av ditt tidigare besök på vår webbplats sluta sig till att du intresserar dig för vissa bestämda produkter och sedan använda målinriktade reklaminsatser på våra andra webbplatser. Med hjälp av de cookies som sätts kan Media Intelligence Network fastställa en så kallade Conversion-Rate. Därvid fastställts antalet personer som efter ett klick på en annons har bestämt sig för erbjudandet som marknadsförs där.
Du kan när som helst, i det Consent Management Tool som används, göra invändningar mot eller annullera Cookie-inställningarna.

Ytterligare information under: https://www.mediaintelligence.de/privacy-policy.do

 

Administrering av cookies och spårningsmekanismer

Du kan administrera dina inställningar för cookies och spårningsmekanismer i webbläsaren och/eller bland inställningarna för privat sfär:
Obs! De inställningar du för avser endast använd webbläsare.

 • Inaktivering av samtliga cookies
  Om du vill stänga av samtliga cookies kan du göra det bland dina webbläsarinställningar samt inaktivera generering av cookies. Observera att webbplatsens funktioner kan påverkas om du gör detta.
 • Administrering av dina inställningar med avseende på tekniskt icke erforderliga cookies och spårningsmekanismer
  Om du besöker våra Internetsidor kommer du i form av ett cookielager att tillfrågas om du vill ge oss tillåtelse att använda komfort- och marknadsföringscookies samt spårningsmekanismer. Bland inställningarna för privatsfär kan du återkalla ett redan givet samtycke inför framtiden, samt även ge oss ditt samtycke vid en framtida tidpunkt.

 

YouTube

Denna webbplats använder videor från videoplattformen YouTube. YouTube är en plattform där videofiler kan spelas upp. Plattformen drivs av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland och dess moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Mer information om omfattningen och syftet med datainsamlingen, YouTubes vidare bearbetning och användning av data, dina rättigheter och de sekretessalternativ du kan välja finns i Google sekretesspolicyer.

Google Maps

Denna webbplats använder kartjänster från Google Maps. Google Maps drivs av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland och dess moderbolag: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. I syfte att förbättra skyddet av dina uppgifter i samband med att du besöker vår webbplats har Google Maps bäddats in på webbplatsen med hjälp av en så kallad "2-klickslösning". När du öppnar en sida med sådant innehåll i någon av våra tjänster kommer Google Maps att bäddas in först när du aktiverar motsvarande knapp. På så sätt skapas en anslutning till Google Maps, inklusive en överföring av loggdata till Google, först när du utför en interaktionshandling med Google Maps. Vid interaktioner med Google Maps överförs information även till Google i egenskap av ansvarig part och kontakt upprättas även till reklamnätverket Google DoubleClick, vilket kan utlösa ytterligare informationsbearbetningsprocesser som vi inte kan påverka. Mer information om omfattningen och syftet med datainsamlingen, Googles vidare bearbetning och användning av data, dina rättigheter och av dig valbara sekretessalternativ finns i Googles sekretesspolicy.

Nyhetsbrev med registrering; återkallelserätt

På vår webbplats kan du prenumerera på Bosch eBikes nyhetsbrev. Vi skickar detta baserat på ditt samtycke.

I syfte att bekräfta ditt samtycke använder vi det så kallade "Double Opt-In"-förfarandet, vilket innebär att vi skickar ett nyhetsbrev till dig per e-post först efter det att du först uttryckligen har bekräftat aktiveringen av nyhetsbrevtjänsten genom att klicka på en länk i ett meddelande. Du kan när som helst avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet genom att återkalla ditt samtycke. Återkallandet för nyhetsbrev via e-post sker via en länk i nyhetsbrevet. Du kan också kontakta oss via informationen i avsnittet "Kontakt".
I syfte att kunna behovsanpassa utformningen av vårt nyhetsbrev, samt i syfte att optimera vårt utbud, kommer vi att analysera beteendet bland dem som läser vårt nyhetsbrev baserat på dessas godkännande. I syfte att kunna genomföra denna analys innehåller skickade e-postmeddelanden så kallade spårpixlar ("webb-beacons"). Om du läser nyhetsbrevet registrerar vi vilka länkar du klickar på i nyhetsbrevet och härleder därmed dina personliga intressen. Denna information associerar vi med teknisk information om din enhet (t.ex. visningstidpunkt, webbläsartyp och operativsystem).

Denna analys genomförs inte om du återkallar ditt samtycke eller inaktiverar standardvisning av bilder i din e-postklient. I sådant fall kommer du inte att kunna se det fullständiga nyhetsbrevet, samt kan eventuellt heller inte utnyttja samtliga funktioner. Om du återaktiverar bildvisningen aktiveras även ovan beskrivna bedömning.

Externa länkar

Vår webbplats kan innehålla länkar till tredjepartsleverantör ej knuten till oss. När du klickar på länken har vi inget fortsatt inflytande på insamling, behandling och användning av eventuella personavgifter som genom klicket överförs till tredje part (exempelvis IP-adress eller URL för den sida länken finns på) eftersom tredjeparts agerande per definition ligger bortom vår kontroll. Vi åtar oss inget som helst ansvar för tredjeparts behandling av dylika personuppgifter.

Användarrättigheter

För att utöva dina rättigheter ska du använda dig av uppgifterna i avsnittet ”Kontakt”. Säkerställ härvid alltid att vi entydigt kan fastställa din identitet.

Du har gentemot oss rätt att erhålla information om de personuppgifter som berör dig samt rätt till korrigering, rätt till radering, rätt till behandlingsbegränsning samt rätt till dataportabilitet. Om du har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter kan du alltid återkalla detta samtycke för framtida behandling. 

Invändning mot direktmarknadsföring

Du kan alltid invända mot behandlingen av dina personuppgifter i reklamsyfte ("reklaminvändning"). Observera att din invändning och användningen av dina uppgifter kan överlappa om en kampanj redan pågår.

Invändning mot databehandling i samband med den rättsliga grunden "berättigat intresse"

Du besitter därutöver även rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina uppgifter av skäl som uppstår ur din specifika situation, detta så länge dessa skäl vilar på den rättsliga grunden "berättigat intresse". Skälen måste anges.

Vi kommer därefter att stoppa behandlingen av dina uppgifter, detta såvida vi inte – i enlighet med gällande lagstiftning – kan uppvisa tvingande och skyddsvärda skäl för vidare behandling som överväger dina rättigheter.

 

Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheter

Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet för dataskydd. Du kan i detta syfte vända dig till den tillsynsmyndighet för dataskydd som ansvarar för din ort eller din region, eller din tillsynsmyndighet som ansvarar för oss.

Kontakt

Om du vill komma i kontakt med oss når du oss via den adress som anges i avsnittet "Ansvarig".
 

Använd följande länk för att utöva dina rättigheter: https://request.privacy-bosch.com/entity/RB/lang/de-DE/ .

Använd följande länk för att rapportera in dataskyddsincidenter:https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz .

Om du har synpunkter eller klagomål på hur dina personuppgifter används rekommenderar vi att du vänder dig till vårt dataskyddsombud:

Datenschutzbeauftragter
Abteilung Informationssicherheit und Datenschutz Bosch-Gruppe (C/ISP)

Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, TYSKLAND

eller mailto: DPO@remove.this.bosch.com

Ändringar i sekretesskyddet

Vi förbehåller oss rätten att ändra våra säkerhets- och sekretesskyddsåtgärder. I dessa fall kommer vi även att anpassa vår information om sekretesskydd på motsvarande sätt. Läs därför den aktuella versionen av vår information om sekretesskydd.

Datum: 13.07.2021