Juridische informatie

Bosch eBike Systems

Informatie over gegevensbescherming Bosch eBike Systems

De Robert Bosch GmbH (hierna "Bosch eBike Systems" of "Wij" of "Ons") heet je welkom op onze website incl. alle subdomeinen. Bedankt voor je interesse in ons bedrijf en onze producten.

De bescherming van jouw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens en de veiligheid van alle zakelijke gegevens zijn voor ons belangrijke kwesties, waarmee we bij alle zakelijke processen rekening houden. Gegevensbescherming en veiligheid van informatie zijn verankerd in ons bedrijfsbeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens is:  

Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen-Schillerhöhe

Je kunt ons bereiken op:
E-mailadres: contact@remove.this.bosch-ebike.be

Verzamelen, verwerken en gebruik van persoonsgegevens

Principes

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen, dus bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen en contract-, boekings- en factuurgegevens die de identiteit van een persoon aangeven. 

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen als daar een rechtsgrond voor is. 

 

Categorieën van verwerkte gegevens

Gebruik van onze website

Wanneer je onze website gebruikt, kun je gebruik maken van verschillende diensten. Hierbij kunnen de volgende categorieën gegevens worden verwerkt:

 • Communicatiegegevens (zoals naam, telefoon, e-mail, adres, IP-adres)
 • Plannings- en controlegegevens (zoals enquêtes, vragenlijsten, contactformulier)
 • Apparaatgerelateerde gegevens (bijv. serienummer van een Bosch eBike-accu)
 • Locatiegegevens
 • Logbestanden (bijv. IP-adres)

Winkelen op onze website

Op onze website heb je ook de mogelijkheid om de Bosch-eBike webshop te bezoeken en gebruik te maken van betaalde diensten. We verwerken de volgende categorieën gegevens bij het bestellen van diensten:

In het geval van een klantenrekening:

 • bestelgegevens (zoals naam, telefoon, e-mail, adres)
 • Basisgegevens contract (contractuele relatie, product of contractueel belang)
 • Klantgeschiedenis
 • Informatie over facturering, betaling en uitbetaling volgens contracten, met inbegrip van gegevens over terugbetalingen
 • Communicatiegegevens

In geval van bestelling als gast:

 • bestelgegevens (zoals naam, telefoon, e-mail, adres)
 • Basisgegevens contract (contractuele relatie, product of contractueel belang)
 • Informatie over facturering, betaling en uitbetaling volgens contracten, met inbegrip van gegevens over terugbetalingen
 • Communicatiegegevens

Service met eBike-diagnosehulpmiddel

Bij gebruik van de BDP-tool in verband met de eBike kunnen de volgende categorieën gegevens worden verwerkt:

Apparaatgerelateerde gegevens (zoals serienummers, hardware- en softwareversies, configuratiegegevens, oplaadprocessen van accu's) 

 

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden

Wij en de door ons ingeschakelde dienstverleners verwerken je persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

 • Beschikbaarstelling van deze website

Als je onze website alleen ter informatie gebruikt, dus zonder je te registreren of anderszins informatie toe te zenden, verwerken wij je persoonsgegevens om deze website ter beschikking te stellen en weer te geven en om de stabiliteit en de veiligheid ervan te waarborgen. De rechtsgrond voor de verwerking is ons gerechtvaardigde belang.

 • Gebruik van onze webshop

Wanneer je onze webshop gebruikt, verwerken wij je persoonsgegevens om de contractuele verplichtingen na te komen en de bestelling te verwerken in overeenstemming met onze contractvoorwaarden.

 • Contact opnemen

Op onze website bieden we verschillende contactmogelijkheden aan (zoals contactformulier, e-mailcommunicatie). Bij vragen van klanten over de eBike (zoals verwerking van een servicegeval, garantiegevallen) of bij vragen van dealers, fabrikanten of journalisten over de producten en diensten van Bosch eBike Systems, verwerken wij je persoonsgegevens om vragen te beantwoorden, indien nodig om problemen op te lossen en om je tevredenheid als klant of jouw klanten te behouden en te bevorderen. De persoonsgegevens die ons aldus worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het doel dat bij het opnemen van contact is aangegeven. Indien je buiten een specifieke contractuele relatie of registratie contact met ons opneemt, vormt de rechtsgrond voor de verwerking ons gerechtvaardigde belang. In het geval van een contractuele relatie is het contract de rechtsgrondslag.

 • Product- of klantenquêtes via e-mail en/of telefonisch

Op onze website heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan product- en klantenquêtes voor de optimalisering en ontwikkeling van onze producten en diensten. Indien je gebruik wilt maken van de mogelijkheid om deel te nemen aan een elektronisch (zoals via e-mail) of telefonisch product- of klantenonderzoek, zullen wij je persoonsgegevens alleen gebruiken om contact met je op te nemen met je uitdrukkelijke toestemming.

 • Organiseren van loterijen

Als je deelneemt aan een van onze loterijen, worden je persoonsgegevens door ons opgeslagen en verwerkt voor het realiseren en opvolgen van de loterij in overeenstemming met de voorwaarden voor de betreffende loterij. De rechtsgrondslag hiervoor is de bestaande concurrentiecontractuele relatie met jou.

 • Bosch eBike nieuwsbrief via e-mail met toestemming van de ontvanger.

Je kunt je op onze website aanmelden voor de Bosch eBike-nieuwsbrief. Om onze nieuwsbrief voortdurend te verbeteren en aan te passen aan jouw wensen, evalueren we de interactie van de abonnees met onze nieuwsbrief. Wij verwerken jouw voor dit doel verzamelde persoonsgegevens op basis van je toestemming.

 • Levering van de eBike-accucontrole

Wij verwerken je persoonlijke gegevens (bijv. serienummer) om je te informeren over defecten of reparatiepogingen aan Bosch eBike-accu's. De rechtsgrond voor de verwerking is het gerechtvaardigde belang. Het rechtmatige belang van Bosch eBike Systems vloeit voort uit het belang om veiligheidsrisico's als gevolg van defecte accu's tot een minimum te beperken en de daarmee gepaard gaande gevaren voor lijf en leven van het individu te voorkomen, evenals uit het belang bij het voorkomen van inbreuken op handelsmerkrechten en bij het beschermen en verdedigen van de rechten van Bosch eBike Systems onder de Product Liability Act.

 • Afhandeling van een service-incident bij de fietsendealer of servicepartner/aansluiten van een eBike op een diagnosetool

Als je een probleem hebt met je eBike, neem dan contact op met je fietsendealer of servicepartner. Om je verzoek te kunnen behandelen, moet eerst de technische fout worden opgespoord. Daarvoor sluit de fietsendealer je eBike aan op een DiagnosticTool. Als je eBike met het diagnosegereedschap is verbonden, wordt de volgende informatie over je eBike ter verwerking naar Bosch eBike Systems gestuurd ("apparaatgerelateerde gegevens"): Informatie over de fabrikant, productiedatum en model van de eBike, fiets-ID, informatie over de eBike-onderdelen (artikelnummer, serienummer, hard- en softwareversies, configuratiegegevens, statistische gegevens) evenals activiteitsgegevens van de eBike (bijv. totale rijtijd, uitgevoerde en komende service-intervallen, aantal oplaadcycli)". De apparaatgerelateerde gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt: verwerking van je verzoek, behandeling van een service-incident, configuratie van de eBike, uitvoeren van updates, resetten van een gedetecteerde manipulatie, ontgrendelen van eBike-componenten, instellen van de systeemtijd en voor productverbetering.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is een bestaande contractuele relatie of ons legitieme belang. Het gerechtvaardigde belang van Bosch eBike Systems vloeit voort uit het belang om je aanvraag te behandelen, service-incidenten te bewerken en om onze eigen producten te optimaliseren.

 • Terbeschikkingstelling van het digitale serviceboek

Wij verwerken je persoonsgegevens (zoals Bike-ID, servicetype, servicedatum, kilometerstand, accucapaciteiten) om je een digitale servicehistorie van je eBike te bieden met informatie over wijzigingen, updates en services aan je fiets en om eBike-dealers in staat te stellen de vermeldingen in je digitale serviceboek te beheren. De rechtsgrondslag voor het verwerken van deze gegevens is een bestaande contractuele relatie).

 • Digitale Startgids

Je hebt de optie om van ons een geïndividualiseerde Digitale Startgids te ontvangen. Om dit zo goed mogelijk op je wensen af te stemmen, vragen we je om informatie over jouw eBike en je rijgedrag (bijv. type eBike, gebruikte Bosch eBike-producten, soorten eBike-gebruik). Op basis van deze informatie kunnen we individuele aanbevelingen en tips opstellen. Naast het bekijken van de Digitale Startgids in de browser, kunt je jouw individuele Digitale Startgids ook per e-mail toegestuurd krijgen. De rechtsgrondslag voor de weergave van de Digitale Startgids in je browser en de bijbehorende gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Het rechtmatige belang van Bosch eBike Systems vloeit voort uit het belang om je verzoek te verwerken. De Digitale Startgids wordt eenmalig en alleen met je toestemming naar het door jou opgegeven e-mailadres gestuurd.

 • Marketing en marktonderzoek

Wij gebruiken verschillende marketing- en trackingmechanismen op onze website als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven via de cookiemanager. Via deze marketing- en trackingmechanismen kunnen wij jou op onze website en op websites van andere aanbieders informatie weergeven over onze producten die je tijdens het gebruik van onze website mogelijk hebben geïnteresseerd.

 • Voor onderzoek naar onregelmatigheden en om veiligheidsredenen, het behartigen en verdedigen van onze rechten

Om storingen te verhelpen of om bewijsmateriaal te bewaren in geval van veiligheidsincidenten, verwerken wij je persoonsgegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen op het gebied van gegevensbeveiliging. Bovendien hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het verhelpen van storingen en het waarborgen van de veiligheid van onze website. We verwerken de nodige persoonsgegevens om onze rechten te doen gelden en te verdedigen.

Registratie

Indien je gebruik wenst te maken van diensten waarvoor het sluiten van een overeenkomst vereist is, verzoeken wij je je te registreren. In het kader van de registratie verzamelen wij de voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst vereiste persoonsgegevens (zoals voornaam, achternaam, geboortedatum, e-mailadres, evt. gegevens over de gewenste betaalwijze of rekeninghouder) en, indien van toepassing, verdere gegevens op vrijwillige basis. Verplichte informatie wordt aangegeven met een *.

 

Verplichting om persoonsgegevens te verstrekken

Je dient die persoonsgegevens verstrekken die noodzakelijk zijn voor de totstandbrenging en uitvoering van een zakelijke relatie en voor de nakoming van de daarmee samenhangende contractuele verplichtingen of die wij wettelijk verplicht zijn te verwerken. Wij markeren dergelijke persoonsgegevens in de respectieve formulieren of functies met een *. Wij wijzen je erop dat wij zonder de verstrekking van dergelijke persoonsgegevens geen overeenkomst met je kunnen aangaan of uitvoeren. In dat geval kan geen gebruik worden gemaakt van het online-aanbod of van de andere diensten (zie 'Verwerkingsdoeleinden en wettelijke basis').

Logbestanden

Telkens wanneer je het internet gebruikt, wordt auto­matisch bepaalde informatie door jouw internetbrowser doorgegeven en door ons opgeslagen in zogenaamde logbestanden. De logbestanden worden door ons gedurende een periode van 7 dagen opgeslagen om fouten te onderzoeken en om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld om pogingen tot aanvallen op te sporen) en daarna gewist. Loggegevens die als bewijsmateriaal moeten worden bewaard, worden niet gewist totdat het betreffende voorval is opgehelderd en kunnen in afzonderlijke gevallen aan de onderzoeksinstanties worden overhandigd. Logbestanden worden ook gebruikt (al dan niet met een volledig IP-adres) voor analysedoeleinden onder de voorwaarden van de rubriek 'Reclame en/of marktonderzoek (inclusief webanalyse, zonder klantenquêtes)'.
In de logbestanden worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • IP-adres (Internet Protocol-adres) van het eindapparaat van waaruit onze website wordt opgeroepen;
 • Internetadres van de website van waaruit onze website is opgeroepen (het zogenaamde oorspronkelijke of verwijzende websiteadres);
 • Naam van de dienstverlener via welke toegang tot onze website is verkregen;
 • Namen van de opgeroepen bestanden of gegevens;
 • Datum en tijdstip, alsmede de duur van de oproep;
 • Overgedragen hoeveelheid gegevens;
 • Besturingssysteem en informatie over de gebruikte internetbrowser, met inbegrip van geïnstalleerde add-ons (bijvoorbeeld voor Flash Player);
 • De http-statuscode (zoals "verzoek succesvol" of "opgevraagd bestand niet gevonden").

Kinderen

Deze website is niet bedoeld voor kinderen onder de 16 jaar.

Bekendmaking van gegevens aan andere verantwoordelijken

In principe geven wij je persoonsgegevens alleen aan andere verantwoordelijke partijen door als dit nodig is voor de uitvoering van het contract, indien wij of de derde partij een rechtmatig belang hebben bij die doorgifte of indien wij hiervoor je toestemming hebben. Voor nadere informatie over de wettelijke basis en de ontvangers of categorieën ontvangers wordt verwezen naar de rubriek Verwerkingsdoeleinden en wettelijke basis. Daarnaast kunnen je gegevens aan andere verantwoordelijken worden doorgegeven, indien we op grond van wettelijke bepalingen of door een uitvoerbaar overheids- of wettelijk bevel hiertoe verplicht zijn.

Het doorgeven aan ontvangers buiten de EER

Wij kunnen ook persoonsgegevens delen met ontvangers die buiten de EER in zogenaamde derde landen zijn gevestigd. In dat geval zorgen wij ervoor dat de ontvanger ofwel een passend niveau van gegevensbescherming heeft of je toestemming voor doorgifte heeft verkregen voordat de doorgifte plaatsvindt. Je kunt van ons een overzicht krijgen van de ontvangers in derde landen en een kopie van de specifiek overeengekomen regelingen om het passende niveau van gegevensbescherming te waarborgen. Gebruik hiervoor de informatie in de rubriek Contact.

 

Dienstverleners

Wij hebben externe dienstverleners opdracht gegeven tot taken als verkoop- en marketingservices, contractenbeheer, betalingsafwikkeling, programmering, data hosting en hotline-services. We hebben deze dienstverleners met zorg geselecteerd en controleren ze regelmatig, met name met betrekking tot de zorgvuldige omgang met en de beveiliging van de door hen opgeslagen gegevens. Alle dienstverleners worden door ons gehouden aan vertrouwelijkheid en het nakomen van de wettelijke regels. Dienstverleners kunnen ook andere ondernemingen van de Bosch-groep zijn.

Aanbieders van betaaldiensten

Wij maken gebruik van externe aanbieders van betaaldiensten. Wij verzamelen je persoonsgegevens voor de verwerking van betalingen en, in voorkomende gevallen, van de uitbetaling met het oog op de uitvoering van een overeenkomst. 

Jouw persoonsgegevens worden ook verwerkt om fraude, misbruik, veiligheidsincidenten en andere schadelijke activiteiten te onderzoeken en te voorkomen, bijvoorbeeld in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld en voor rechtshandhaving. De wettelijke basis hiervoor is de naleving van de toepasselijke wetgeving (zoals voorkoming van het witwassen van geld), alsook ons rechtmatig belang om het risico van wanbetaling te beperken. Evenzo kunnen veiligheidsonderzoeken en risicobeoordelingen plaatsvinden op grond van ons rechtmatig belang bij het voorkomen van fraude en andere schadelijke activiteiten. Wij verwerken je persoonsgegevens ook om de kosten te factureren die wij verschuldigd zijn aan je bank die de kaart uitgeeft, op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze bedrijfsactiviteiten in stand te houden. Afhankelijk van de betaalwijze die je in het bestelproces kiest, geven wij de voor de afwikkeling van de betaling verzamelde gegevens (zoals bankgegevens of creditcardgegevens) door aan de met de betaling belaste kredietinstelling of aan door ons ingeschakelde aanbieders van betaaldiensten. In sommige gevallen verzamelen en verwerken de aanbieders van betaaldiensten deze gegevens ook als zijnde voor de verwerking verantwoordelijk. In dit verband is de informatie over gegevensbescherming van de betreffende betaaldienstaanbieder van toepassing.

Betaalwijze: creditcard 

Als je met je creditcard betaalt en daarbij je bank-, kaart- en/of autorisatiegegevens invoert, maken wij gebruik van externe dienstverleners, zogeheten 'derden', om je betaling met creditcard te verwerken, de zogenaamde 'gateway payment provider', alsmede betaaldienstaanbieders. Gateway payment providers treden op als contractuele verwerkers en zorgen voor de technische verwerking van kaartbetalingen via een technische infrastructuur.  

Betaaldienstaanbieders nemen de aanvaarding en afwikkeling van betalingstransacties over onder eigen verantwoordelijkheid, met inbegrip van het veilig doorsturen en afwikkelen van creditcardtransacties met internationale creditcardmaatschappijen. Betaaldienstaanbieders verwerken jouw persoonsgegevens verder en geven deze ook door aan andere verantwoordelijke partijen om de betaling uit te voeren of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Indien je met je creditcard wenst te betalen, moet de kaartbetaling eerst worden toegestaan. De autorisatie gebeurt auto­matisch aan de hand van je gegevens. Met name de volgende overwegingen kunnen een rol spelen: Betalingsbedrag, plaats van betaling, eerdere betalingsgeschiedenis, handelaar, betalingsdoel. Kaartbetaling is niet mogelijk zonder toestemming. Dit heeft geen invloed op andere betaalmethoden (bv. andere kaarten). 

Wij gebruiken de volgende betaaldienstaanbieder voor creditcardbetalingen:
Payone GmbH, Lyoner Straße 9 60528 Frankfurt am Main, Duitsland. Payone GmbH treedt zowel op als gateway payment provider en als payment service provider. In dit verband is de informatie over gegevensbescherming van Payone GmbH van toepassing, die afzonderlijk dient te worden erkend.

Betaalwijze: 'PayPal' 

Als de betalingsmethode 'PayPal' is geselecteerd, zal de betaling worden verwerkt via: 

PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg en PayPal Pte. Ltd, 5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, Singapore 038985 (hierna 'PayPal'). 

PayPal verwerkt je gegevens als betaaldienstaanbieder en is hiervoor zelf verantwoordelijk. De overdracht van je gegevens aan PayPal Pte. Ltd., gevestigd in Singapore, wordt gewaarborgd op basis van bindende, door de toezichthouder goedgekeurde bedrijfsregels die van toepassing zijn op de aan PayPal gelieerde ondernemingen.

Duur van de opslag, bewaartermijnen

We slaan je gegevens in principe net zolang op als voor de beschikbaarstelling van onze website en de daaraan gekoppelde services vereist is of zolang we een gerechtvaardigd belang hebben in verdere opslag (we kunnen bijvoorbeeld ook na het uitvoeren van een contract nog een gerechtvaardigd belang hebben in marketing via de post). Daarna verwijderen we je persoonsgegevens, met uitzondering van gegevens die we voor het naleven van wettelijke verplichtingen moeten blijven bewaren (we zijn bijvoorbeeld vanwege fiscaal- en handelsrechtelijke bewaartermijnen verplicht documenten zoals contracten en facturen gedurende een bepaalde periode te bewaren).

Gebruik van cookies en andere technologie

Cookies en andere technologieën kunnen worden gebruikt bij het aanbieden van onze website.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoek aan een website op je apparaat kunnen worden opgeslagen. Het gebruik van de website is in het algemeen mogelijk zonder cookies, die technisch niet noodzakelijk zijn.

Technisch noodzakelijke cookies

Met technisch noodzakelijke cookies bedoelen wij cookies zonder welke de technische beschikbaarstelling van de website niet kan worden gegarandeerd. Dit zijn bijvoorbeeld cookies waarmee gegevens worden opgeslagen om een storingsvrije weergave van videobeelden of geluid te garanderen. Deze cookies worden aan het einde van je bezoek gewist.

Technisch niet noodzakelijke cookies

Wij gebruiken alleen technisch niet noodzakelijke cookies als je ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. De enige uitzondering hierop is de cookie die de huidige status van je privacy-instellingen opslaat (selectiecookie). Dit is ingesteld op grond van ons rechtmatig belang bij de functionaliteit van de website.

De overige niet-technisch noodzakelijke cookies die worden gebruikt, hebben we onderverdeeld in drie verschillende categorieën ("gemak", "analyse" en "marketing"). In de privacy-instellingen kun je voor elke categorie afzonderlijk toestemming geven of weigeren. Hieronder vind je een gedetailleerde beschrijving van de cookies die in elke categorie worden gebruikt:

 

Comfort

Cookies en mechanismen in deze categorie vergemakkelijken de werking en maken zo comfortabeler surfen op onze website mogelijk. Zo kunnen bijvoorbeeld je taalinstellingen in deze cookies worden opgeslagen.

 

Analyse

Met behulp van analytische instrumenten meten wij bijvoorbeeld het aantal pagina's dat je bekijkt of je gedrag op onze site. Dit kan ook de evaluatie van logbestanden omvatten.

Wij gebruiken de volgende instrumenten:

Naam: Google Analytics

Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Functie: Analyseren van gebruikersgedrag (paginaweergaven, aantal bezoekers en bezoeken, downloads), aanmaken van pseudonieme gebruikersprofielen op basis van apparaatoverstijgende informatie van ingelogde Google-gebruikers (cross-device tracking), verrijken van pseudonieme gebruikersgegevens met door Google verstrekte doelgroepspecifieke informatie, retargeting, UX-testing, conversie tracking en retargeting in samenhang met Google Ads.

 

Marketing

Het gebruik van marketingcookies en trackingmechanismen stelt ons en onze partners in staat je op interesses gebaseerde aanbiedingen te doen op basis van een analyse van je gebruiksgedrag.

Hieronder leggen wij uit welke mechanismen en welke providers wij op deze website gebruiken.

- Conversion Tracking: Onze conversion tracking-partners plaatsen een cookie op jouw computer ('conversion cookie'), als je via een advertentie van de desbetreffende partners op onze digitale aanbieding bent terechtgekomen. Als je bepaalde pagina's van ons bezoekt, kunnen wij en de desbetreffende conversion tracking-aanbieder zien dat een bepaalde gebruiker op de advertentie heeft geklikt en zo naar onze pagina is doorgestuurd. Dit kan ook via meerdere apparaten verlopen. De informatie die met behulp van het conversion cookie wordt verzameld, dient ertoe om conversiestatistieken op te stellen en te registreren hoeveel gebruikers op de desbetreffende advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina die is voorzien van een conversion tracking-tag.

- Retargeting: Retargeting-tools maken gebruik van reclamecookies zogenaamde web beacons (onzichtbare grafische afbeeldingen die ook pixels of trackingpixels worden genoemd) of soortgelijke technologieën om gebruiksprofielen op te stellen. Deze worden gebruikt voor op interesses gebaseerde reclame en om de frequentie te regelen waarmee de gebruiker bepaalde advertenties te zien krijgt.

 

Wij gebruiken de volgende instrumenten:

Naam: Google Ads

Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Functie: Google verwerkt je persoonsgegevens op basis van je toestemming via de pixel 'Google Ads Remarketing-tag' voor het aanmaken van campagnerapporten, het volgen van conversies, klik-events alsmede doelgerichte reclame buiten onze websites (retargeting) door middel van bijv. URL, referrer URL, aanwezigheid op door ons gedefinieerde remarketinglijsten. Met behulp van de hierboven vermelde informatie kun je ook worden gekoppeld aan je Google-account en worden opgenomen in remarketinglijsten. Wij ontvangen geen persoonlijke gegevens van je van Google, alleen geanonimiseerde campagnerapporten over de doelgroep en de advertentieprestaties.

 

Naam: Google Optimize

Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland

Functie: Cookie kan bijhouden hoe gebruikers zich bij het wisselen van pagina's hebben gedragen, UX testen

 

Naam: Facebook Pixel

Dienstverlener: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland

Wij zijn samen met Facebook verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van het gebruik van de Facebook-pixel in ons online aanbod. Om de respectieve verantwoordelijkheden voor het nakomen van de verplichtingen onder de AVG met betrekking tot gezamenlijke verwerking te bepalen, hebben wij een overeenkomst inzake gezamenlijke verantwoordelijkheid gesloten met Facebook. De belangrijkste inhoud van de overeenkomst kan te allen tijde worden geraadpleegd via de volgende link:https://www.facebook.com/legal/controller_addendum Hierin wordt met name geregeld welke beveiligingsmaatregelen Facebook in acht moet nemen (https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) en hoe de rechten van betrokkenen jegens Facebook kunnen worden uitgeoefend.

Functie: Facebook verwerkt je persoonsgegevens op basis van je toestemming via de Facebook Pixel om campagnerapporten op te stellen, conversies bij te houden, klikgebeurtenissen te volgen en buiten onze websites doelgericht te adverteren (retargeting) met behulp van HTTP-headers (waaronder IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen, URL, referrer-URL, je persoon), pixel-specifieke gegevens (waaronder pixel-ID en Facebook-cookie), klikgedrag, optionele waarden (bijvoorbeeld conversies, paginatype), namen van formuliervelden (zoals 'e-mail', 'adres', 'aantal' voor de aankoop van een product of dienst).

Wij ontvangen van Facebook geen persoonlijke gegevens van je, alleen geanonimiseerde campagnerapporten over de website-doelgroep en de advertentieprestaties.

Je kunt je afmelden voor het ontvangen van op interesses gebaseerde advertenties van Facebook door je advertentievoorkeuren op de website van Facebook te wijzigen. Je kunt je ook afmelden voor het gebruik van cookies door derden door de afmeldingspagina van de Digital Advertising Alliance op http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN of de pagina http://www.youronlinechoices.com te bezoeken.

Meer informatie vind je op: https://www.facebook.com/policy

 

Naam: Handelsdesk Pixel

Dienstverlener:  The Trade Desk Inc, 42 N Chestnut St, Ventura, Californië, CA - 9300, VS

Hoe het werkt:   The Trade Desk is een reclametechnologieplatform voor het beheren van digitale reclamecampagnes en verwerkt je persoonsgegevens op basis van jouw toestemming. Hiervoor wordt het surfgedrag van bezoekers op onze website geanalyseerd met behulp van cookies. The Trade Desk verzamelt en verwerkt persoonsgegevens over gebruikers, apparaten en advertenties en waar deze worden weergegeven. Dit omvat unieke cookie-id's, reclame-id's van mobiele apparaten, IP-adressen en andere browser- en apparaatinformatie zoals type, versie en instellingen.
Je kan je bezwaar of herroeping te allen tijde kenbaar maken in de cookie-instellingen van de gebruikte Consent Management Tool.

Meer informatie: https://www.thetradedesk.com/de/privacy

 

Naam: Media Intelligentie Netwerk

Aanbieder:  Amnet GmbH, Alsterufer 3, 20354 Hamburg, Duitsland

Hoe het werkt:   Media Intelligence Network is een gegevensbeheerplatform voor het gebruik van retargeting en verwerkt je persoonlijke gegevens op basis van je toestemming. Retargeting is een online marketingtrackingmethode die je bezoek aan onze website markeert en vervolgens, wanneer je andere websites bezoekt, advertenties weergeeft die gerelateerd zijn aan producten die je eerder op onze website hebt bekeken. De cookie die Media Intelligence Network plaatst, wordt gebruikt om het eindapparaat dat je gebruikt te herkennen. Dit betekent dat interesse in bepaalde producten kan worden geregistreerd op basis van je vorige bezoek aan onze website en kan worden gebruikt voor gerichte reclame op andere websites. Met behulp van de ingestelde cookie kan Media Intelligence Network de zogenaamde "cookies" identificeren. Bepaal het conversiepercentage. Dit wordt gedaan door het aantal mensen te bepalen die, nadat ze op een advertentie hebben geklikt, hebben besloten om een aanbieding te kopen die erin wordt geadverteerd.
Je kan je bezwaar of herroeping te allen tijde kenbaar maken in de cookie-instellingen van de gebruikte Consent Management Tool.

Meer informatie: https://www.mediaintelligence.de/privacy-policy.do

 

Beheer van cookies en trackingmechanismen

Je kunt je instellingen voor cookies en trackingmechanismen beheren in de browser en/of in onze privacy-instellingen:

Let op: De instellingen die je maakt, gelden alleen voor de browser die je gebruikt.

 • Uitschakelen van alle cookies
  Als je alle cookies wilt uitschakelen, ga je naar de instellingen van je browser en schakel je het plaatsen van cookies uit. Houd er rekening mee dat dit de functionaliteit van de website kan beïnvloeden.
 • Je instellingen beheren met betrekking tot technisch onnodige cookies en trackingmechanismen
  Wanneer je onze websites bezoekt, word je in een cookie-layer gevraagd of je ons je respectieve toestemming geeft voor het gebruik van comfortcookies, analysecookies en marketingcookies of trackingmechanismen. In onze privacy-instellingen kun je jouw reeds gegeven toestemmingen met onmiddellijke ingang intrekken of ons ook op een later tijdstip je toestemming geven.

YouTube

Deze website maakt gebruik van video's van het videoplatform YouTube. YouTube is een platform dat het afspelen van audio- en videobestanden mogelijk maakt. Het wordt beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland en het moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Als onderdeel van ons online aanbod hebben we video's van het videoplatform YouTube geïntegreerd. Voordat je een YouTube-video kunt bekijken, vragen we je toestemming voor de gegevensverwerking in verband met het delen.

Meer informatie over de omvang en het doel van de verzamelde gegevens, de verdere verwerking van de gegevens door YouTube, je rechten en de privacyopties die je kunt kiezen, kun je vinden in de privacyverklaring van Google.

Google Maps

Deze website maakt gebruik van cartografische diensten van Google Maps. Google Maps wordt beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland en de moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om de bescherming van je gegevens bij een bezoek aan onze website te verbeteren, is Google Maps in de site geïntegreerd met behulp van de zogenaamde '2-klik-oplossing'. Als je een overeenkomstige pagina van ons aanbod oproept, wordt Google Maps alleen ingebed als je de overeenkomstige knop activeert.

Op die manier wordt pas een verbinding met Google Maps tot stand gebracht, inclusief de overdracht van loggegevens aan Google, wanneer je een interactie met Google Maps uitvoert. Bij interactie met Google Maps worden ook gegevens doorgestuurd naar Google als verantwoordelijke en wordt contact gelegd met het advertentienetwerk Google DoubleClick, wat verdere gegevensverwerking kan teweegbrengen waarover wij geen controle hebben.

Meer informatie over de omvang en het doel van de verzamelde gegevens, de verdere verwerking van de gegevens door Google, je rechten en de privacyopties die je kunt kiezen, kun je vinden in de privacyverklaring van Google.

Nieuwsbrief met registratie; herroepingsrecht

Je kunt je abonneren op de Bosch eBike Nieuwsbrief op onze website. Wij verzenden deze op basis van je toestemming.

Om je toestemming te bevestigen, maken wij gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure, die inhoudt dat wij je alleen een nieuwsbrief per e-mail sturen als je vooraf uitdrukkelijk de activering van de nieuwsbriefdienst hebt bevestigd door op een link in een kennisgeving te klikken. Je kunt het ontvangen van de nieuwsbrief op elk moment stopzetten door je toestemming in te trekken. De herroeping kun je uitvoeren via de link in de nieuwsbrief. Je kunt ook contact met ons opnemen via de informatie in de rubriek Contact.

Wij analyseren het gedrag van de lezers van onze nieuwsbrief op basis van toestemming, om onze nieuwsbrief op de behoeften af te stemmen en onze aanbiedingen te optimaliseren. Voor deze analyse bevatten de verzonden nieuwsbrieven zogenaamde web beacons, die ook pixels worden genoemd. Wanneer je de nieuwsbrief leest, registreren wij welke koppelingen je aanklikt in de nieuwsbrief en leiden daaruit je persoonlijke interesses af. Wij koppelen deze gegevens aan technische informatie over je eindapparaat (zoals het tijdstip van toegang, browsertype en besturingssysteem).

Externe links

Onze websites kunnen links bevatten naar websites van derden die niet met ons verbonden zijn. Nadat op de koppeling is geklikt, hebben wij geen invloed meer op het verzamelen, de verwerking en het gebruik van de persoonsgegevens die aan de externe partij zijn overgedragen (zoals bijvoorbeeld het IP-adres of de URL van de pagina waarop de koppeling zich bevindt). Het optreden van externe partijen ligt uiteraard buiten onze controle. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens door derden.

Rechten van gebruikers

Gebruik de informatie in de rubriek Contact om je rechten te doen gelden. Als je dat doet, zorg er dan voor dat wij je duidelijk kunnen identificeren.

Je hebt recht op toegang tot je persoonsgegevens, recht op rectificatie, recht op verwijdering, recht op beperking van de verwerking en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Als je ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens, kun je dit te allen tijde vanaf dat moment intrekken.  

Bezwaar tegen direct marketing

Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor reclamedoeleinden ('reclamebezwaar'). We wijzen erop dat er om organisatorische redenen een overlapping kan zijn tussen je bezwaar en het gebruik van je gegevens in het kader van een lopende campagne.

Bezwaar tegen verwerking van gegevens bij wettelijke basis voor 'gerechtvaardigd belang'

ovendien heb je te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen gegevensverwerking door ons om redenen die voortvloeien uit je bijzondere situatie, voor zover dit is gebaseerd op de wettelijke basis voor 'gerechtvaardigd belang'. De redenen moeten worden aangegeven. 

We zullen dan de verwerking van je gegevens beëindigen, behalve als we - op basis van de wettelijke richtlijnen - dwingende, te beschermen redenen hebben voor verdere verwerking die zwaarder wegen dan je rechten.

 

Recht om bezwaar te maken bij autoriteit voor gegevensbescherming

Je hebt het recht bezwaar te maken bij een autoriteit voor gegevensbescherming. Je kunt hiervoor contact opnemen met de autoriteit voor gegevensbescherming die voor je gebied is aangewezen of met de aan ons toegewezen autoriteit voor gegevensbescherming. 

Contact

Als je contact met ons wilt opnemen, kun je ons bereiken op het adres dat vermeld staat in de paragraaf 'Verwerkingsverantwoordelijke'.
 

Gebruik de volgende link om je rechten uit te oefenen: https://request.privacy-bosch.com/entity/RB/lang/nl-BE/ .

Om incidenten met gegevensbescherming te melden, gebruik je de volgende link:https://www.bkms-system.net/bosch-gegevensbescherming .

Voor suggesties en klachten over de verwerking van je persoonlijke gegevens raden wij je aan contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Data Protection Officer
Bosch Groep Information Security and Privacy Department (C/ISP)

Postbus 30 02 20, 70442 Stuttgart, DUITSLAND

of e-mail naar: DPO@remove.this.bosch.com

Wijziging van informatie betreffende gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor om onze veiligheids- en privacymaatregelen te wijzigen. In dergelijke gevallen zullen we ook onze informatie over gegevensbescherming overeenkomstig aanpassen. Bekijk daarom de actuele versie van onze verklaring aangaande de gegevensbescherming.

Stand: 27-7-2023