Juridische informatie

Bosch eBike Systems

© Robert Bosch GmbH 2023, alle rechten voorbehouden.

Teksten, afbeeldingen, foto's, geluid, animaties en video's, alsmede de opmaak daarvan op Bosch-websites worden beschermd door het auteursrecht en andere beschermende wetten. De inhoud van deze websites mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of aan derden toegankelijk worden gemaakt. Enkele Bosch-websites bevatten bovendien afbeeldingen waarvan het copyright bij derden berust.

Merken

Voor zover niet anderszins vermeld, zijn alle merkaanduidingen op Bosch-websites beschermd door het merkenrecht. Dit geldt in het bijzonder voor merken, typeplaatjes, bedrijfslogo's en emblemen van Bosch. De merken en vormgevingselementen die op onze websites worden gebruikt, zijn geestelijk eigendom van Robert Bosch GmbH, Duitsland.

Garantiebepalingen

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen we geen garantie bieden voor de nauwkeurigheid en juistheid van de verstrekte informatie. Elke aansprakelijkheid voor schade, die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, is uitgesloten, voor zover deze niet voortkomt uit opzet of grove nalatigheid van Bosch.

Licentiebepalingen

Het geestelijk eigendom van de Bosch-website zoals patenten, merken en auteursrecht, is beschermd. Deze website geeft geen licentie voor het gebruik van het geestelijk eigendom van ondernemingen van de Bosch-groep(Bosch) of derden.

Onlinegeschillenbeslechting (ODR)

Informatie over onlinegeschillenbeslechting: de Europese Commissie stelt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR) beschikbaar. Dit platform dient als contactpunt voor het buitengerechtelijk beslechten van geschillen die contractuele verplichtingen van onlineverkoopovereenkomsten en onlinedienstverleningsovereenkomsten betreffen.

Het platform is te bereiken op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wij nemen geen deel aan buitengerechtelijke schikkingen bij arbitrage-instanties voor consumenten.