Juridische informatie

Bosch eBike Systems

Bosch eBike Systems respecteert je privacy

De bescherming van jouw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens en de veiligheid van alle zakelijke gegevens zijn voor ons belangrijke kwesties, waarmee we bij alle zakelijke processen rekening houden. Gegevensbescherming en veiligheid van informatie maken deel uit van ons bedrijfsbeleid.

Verantwoordelijke

Den ansvarshavende for behandlingen af dine personlige oplysninger er Bosch eBike Systems. 
Vores kontaktoplysninger er følgende:
Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen-Schillerhöhe

Du kan kontakte os på:
E-mailadresse: kontakt@remove.this.bosch.de
Tlf.: +49 711 400 40990.

 

Verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van de website en de daarop aangeboden diensten

Basisprincipes

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen, dus bijvoorbeeld namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen en contract-, boekings- en factuurgegevens die de identiteit van een persoon aangeven. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens (met inbegrip van IP-adressen) alleen als daarvoor een wettelijke basis bestaat of als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld in het kader van een registratie.

 

Categorieën van verwerkte gegevens

Gebruik van onze website

Wanneer je onze website gebruikt, kun je gebruik maken van verschillende diensten. De volgende categorieën gegevens worden verwerkt:

 • Communicatiegegevens (zoals naam, telefoon, e-mail, adres, IP-adres)
 • Planning- en controlegegevens (zoals enquêtes, vragenlijsten, contactformulier)
 • Locatiegegevens
 • Logbestanden

Winkelen op onze website

Op onze website heb je ook de mogelijkheid om de Bosch-eBike webshop te bezoeken en gebruik te maken van betalende diensten. We verwerken de volgende categorieën gegevens bij het bestellen van diensten:

In het geval van een klantenrekening:

 • Bestelgegevens (zoals naam, telefoon, e-mail, adres, IP-adres)
 • Basisgegevens contract (contractuele relatie, product of contractueel belang)
 •  Klantgeschiedenis
 • Informatie over facturering, betaling en uitbetaling volgens contracten, met inbegrip van gegevens over terugbetalingen
 • Communicatiegegevens

In geval van bestelling als gast:

 • Bestelgegevens (zoals naam, telefoon, e-mail, adres, IP-adres)
 • Basisgegevens contract (contractuele relatie, product of contractueel belang)
 • Informatie over facturering, betaling en uitbetaling volgens contracten, met inbegrip van gegevens over terugbetalingen
 • Communicatiegegevens

Gebruik van de BDP-tool

Bij gebruik van de BDP-tool in verband met de eBike worden de volgende categorieën gegevens verwerkt: 

 • Apparaatgerelateerde gegevens (zoals hardware-ID, computernaam)

 

Verwerkingsdoeleinden en wettelijke basis

Wij en de door ons ingeschakelde dienstverleners verwerken je persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

 • Beschikbaarstelling van deze website

Als je onze website alleen ter informatie gebruikt, dus zonder je te registreren of anderszins informatie toe te zenden, verwerken wij je persoonsgegevens om deze website ter beschikking te stellen en weer te geven en om de stabiliteit en de veiligheid ervan te waarborgen. De wettelijke basis voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f) van de AVG.

 • Gebruik van onze webshop

Wanneer je onze webshop gebruikt, verwerken wij je persoonsgegevens om de contractuele verplichting na te komen en de bestelling te verwerken in overeenstemming met onze contractvoorwaarden. De wettelijke basis voor de verwerking is art. 6 lid 1 onder b) van de AVG.

 • Contact opnemen

Op onze website bieden we verschillende contactmogelijkheden aan (zoals contactformulier, e-mailcommunicatie). Bij vragen van eindklanten over de eBike (zoals verwerking van een servicegeval, garantiegevallen) of bij vragen van dealers, fabrikanten of journalisten over de producten en diensten van Bosch eBike Systems, verwerken wij je persoonsgegevens om vragen te beantwoorden, zo nodig om problemen op te lossen en om je tevredenheid als klant of jouw klanten te behouden en te bevorderen. De persoonsgegevens die ons aldus worden verstrekt, zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel dat bij het opnemen van contact is aangegeven. Indien je buiten een specifieke contractuele relatie of registratie contact met ons opneemt, vormt de wettelijke basis van de verwerking ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6. lid 1 onder f AVG. In geval van een contractuele relatie of registratie art. 6 lid 1 onder b) van de AVG. 

 • Product- of klantenquêtes via e-mail en/of telefonisch

Op onze website heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan product- en klantenquêtes voor de optimalisering en ontwikkeling van onze producten en diensten. Indien je gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om deel te nemen aan een elektronisch (zoals via e-mail) of telefonisch product- of klantenonderzoek, zullen wij je persoonsgegevens alleen gebruiken om contact met je op te nemen met je uitdrukkelijke toestemming. De wettelijke basis voor de verwerking is art. 6 lid 1 onder a) van de AVG

 • Organiseren van loterijen

Als je deelneemt aan een van onze loterijen, worden je persoonsgegevens door ons opgeslagen en gebruikt voor het realiseren en opvolgen van de loterij in overeenstemming met de voorwaarden voor de betreffende loterij. De wettelijke basis voor de verwerking is art. 6 lid 1 onder b) van de AVG. 

 • Bosch eBike-nieuwsbrief via e-mail met toestemming van de ontvanger.

Je kun je op onze website aanmelden voor de Bosch eBike-nieuwsbrief. Wij verwerken jouw voor dit doel verzamelde persoonsgegevens op basis van je toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 onder a) van de AVG.

 • Beschikbaarstelling van de BDP-tool

Bij gebruik van de diagnosetool in verband met Bosch eBike-systemen verwerken wij je persoonsgegevens als deze aan ons worden doorgegeven, zoals voor het opstellen en verwerken van een servicegeval of een garantiegeval. De wettelijke basis voor de verwerking is art. 6 lid 1 onder b) van de AVG.

 • Marketing en marktonderzoek 

Wij gebruiken verschillende marketing- en trackingmechanismen op onze website als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, bijvoorbeeld via de toestemming die je hebt gegeven aan de cookiemanager. Via deze marketing- en trackingmechanismen kunnen wij op onze website en op websites van andere aanbieders informatie weergeven over onze producten die hen tijdens het gebruik van onze website mogelijk hebben geïnteresseerd. De wettelijke basis voor de verwerking is art. 6 lid 1 onder a) van de AVG.  

 • Voor onderzoek naar onregelmatigheden en om veiligheidsredenen, het behartigen en verdedigen van onze rechten

Om storingen te verhelpen of om bewijsmateriaal te bewaren in geval van veiligheidsincidenten, verwerken wij je persoonsgegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen op het gebied van gegevensbeveiliging, art. 6 lid 1 onder c) van de AVG. Bovendien hebben wij een legitiem belang bij het verhelpen van storingen en het waarborgen van de veiligheid van onze website, zie art. 6 lid 1 onder f) van de AVG. Indien wij een gerechtvaardigd belang hebben om onze rechten te doen gelden en te verdedigen, verwerken wij de nodige persoonsgegevens overeenkomstig art. 6 lid 1 onder f) van de AVG.

Registratie

Indien je gebruik wenst te maken van diensten waarvoor het sluiten van een overeenkomst vereist is, verzoeken wij je je te registreren. In het kader van de registratie verzamelen wij de voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst vereiste persoonsgegevens (zoals voornaam, achternaam, geboortedatum, e-mailadres, evt. gegevens over de gewenste betaalwijze of rekeninghouder) en, indien van toepassing, verdere gegevens op vrijwillige basis. Verplichte informatie wordt aangegeven met een *.

 

Verplichting om persoonsgegevens te verstrekken

Je dient die persoonsgegevens verstrekken die noodzakelijk zijn voor de totstandbrenging en uitvoering van een zakelijke relatie en voor de nakoming van de daarmee samenhangende contractuele verplichtingen of die wij wettelijk verplicht zijn te verwerken. Wij markeren dergelijke persoonsgegevens in de respectieve formulieren of functies met een *. Wij wijzen je erop dat wij zonder de verstrekking van dergelijke persoonsgegevens geen overeenkomst met je kunnen aangaan of uitvoeren. In dat geval kan geen gebruik worden gemaakt van het online-aanbod of van de andere diensten (zie 'Verwerkingsdoeleinden en wettelijke basis').

Logbestanden

Telkens wanneer je het internet gebruikt, wordt bepaalde informatie automatisch door je internetbrowser doorgegeven en door ons in zogenaamde logbestanden opgeslagen. De logbestanden worden door ons voor de duur van 7 opgeslagen om storingen vast te stellen en om veiligheidsredenen (zoals om pogingen tot aanvallen op te helderen) en vervolgens gewist. Loggegevens die als bewijsmateriaal moeten worden bewaard, worden niet gewist totdat het betreffende voorval is opgehelderd en kunnen in afzonderlijke gevallen aan de onderzoeksinstanties worden overhandigd. Logbestanden worden ook gebruikt (al dan niet met een volledig IP-adres) voor analysedoeleinden onder de voorwaarden van de rubriek 'Reclame en/of marktonderzoek (inclusief webanalyse, zonder klantenquêtes)'.
In de logbestanden worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • IP-adres (Internet Protocol-adres) van het eindapparaat van waaruit onze website wordt opgeroepen;
 • Internetadres van de website van waaruit onze website is opgeroepen (het zogenaamde oorspronkelijke of verwijzende websiteadres);
 • Naam van de dienstverlener via welke toegang tot onze website is verkregen;
 • Namen van de opgeroepen bestanden of gegevens;
 • Datum en tijdstip, alsmede de duur van de oproep;
 • Overgedragen hoeveelheid gegevens;
 • Besturingssysteem en informatie over de gebruikte internetbrowser, met inbegrip van geïnstalleerde add-ons (bv. voor Flash Player);
 • De http-statuscode (zoals 'verzoek succesvol' of 'aangevraagd bestand niet gevonden').

Kinderen

Deze website is niet bedoeld voor kinderen onder de 16 jaar.

Bekendmaking van gegevens aan andere verantwoordelijken

In principe geven wij je persoonsgegevens alleen aan andere verantwoordelijke partijen door als dit nodig is voor de uitvoering van het contract, indien wij of de derde partij een rechtmatig belang hebben bij die doorgifte of indien wij hiervoor je toestemming hebben. Voor nadere informatie over de wettelijke basis en de ontvangers of categorieën ontvangers wordt verwezen naar de rubriek Verwerkingsdoeleinden en wettelijke basis. Daarnaast kunnen je gegevens aan andere verantwoordelijken worden doorgegeven, indien we op grond van wettelijke bepalingen of door een uitvoerbaar overheids- of wettelijk bevel hiertoe verplicht zijn.

Het doorgeven aan ontvangers buiten de EER

Wij kunnen ook persoonsgegevens delen met ontvangers die buiten de EER in zogenaamde derde landen zijn gevestigd. In dat geval zorgen wij ervoor dat de ontvanger ofwel een passend niveau van gegevensbescherming heeft of je toestemming voor doorgifte heeft verkregen voordat de doorgifte plaatsvindt. Je kunt van ons een overzicht krijgen van de ontvangers in derde landen en een kopie van de specifiek overeengekomen regelingen om het passende niveau van gegevensbescherming te waarborgen. Gebruik hiervoor de informatie in de rubriek Contact.

 

Dienstverleners

Wij hebben externe dienstverleners opdracht gegeven tot taken als verkoop- en marketingservices, contractenbeheer, betalingsafwikkeling, programmering, data hosting en hotline-services. We hebben deze dienstverleners met zorg geselecteerd en controleren ze regelmatig, met name met betrekking tot de zorgvuldige omgang met en de beveiliging van de door hen opgeslagen gegevens. Alle dienstverleners worden door ons gehouden aan vertrouwelijkheid en het nakomen van de wettelijke regels. Dienstverleners kunnen ook andere ondernemingen van de Bosch-groep zijn.

Aanbieders van betaaldiensten

Wij maken gebruik van externe aanbieders van betaaldiensten. Wij verzamelen je persoonsgegevens voor de verwerking van betalingen en, in voorkomende gevallen, van de uitbetaling met het oog op de uitvoering van een overeenkomst. 

Jouw persoonsgegevens worden ook verwerkt om fraude, misbruik, veiligheidsincidenten en andere schadelijke activiteiten te onderzoeken en te voorkomen, bijvoorbeeld in het kader van de strijd tegen het witwassen van geld en voor rechtshandhaving. De wettelijke basis hiervoor is de naleving van de toepasselijke wetgeving (zoals voorkoming van het witwassen van geld), alsook ons rechtmatig belang om het risico van wanbetaling te beperken. Evenzo kunnen veiligheidsonderzoeken en risicobeoordelingen plaatsvinden op grond van ons rechtmatig belang bij het voorkomen van fraude en andere schadelijke activiteiten. Wij verwerken je persoonsgegevens ook om de kosten te factureren die wij verschuldigd zijn aan je bank die de kaart uitgeeft, op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze bedrijfsactiviteiten in stand te houden. Afhankelijk van de betaalwijze die je in het bestelproces kiest, geven wij de voor de afwikkeling van de betaling verzamelde gegevens (zoals bankgegevens of creditcardgegevens) door aan de met de betaling belaste kredietinstelling of aan door ons ingeschakelde aanbieders van betaaldiensten. In sommige gevallen verzamelen en verwerken de aanbieders van betaaldiensten deze gegevens ook als zijnde voor de verwerking verantwoordelijk. In dit verband is de informatie over gegevensbescherming van de betreffende betaaldienstaanbieder van toepassing.

Betaalwijze: creditcard 

Als je met je creditcard betaalt en daarbij je bank-, kaart- en/of autorisatiegegevens invoert, maken wij gebruik van externe dienstverleners, zogeheten 'derden', om je betaling met creditcard te verwerken, de zogenaamde 'gateway payment provider', alsmede betaaldienstaanbieders. Gateway payment providers treden op als contractuele verwerkers en zorgen voor de technische verwerking van kaartbetalingen via een technische infrastructuur.  

Betaaldienstaanbieders nemen de aanvaarding en afwikkeling van betalingstransacties over onder eigen verantwoordelijkheid, met inbegrip van het veilig doorsturen en afwikkelen van creditcardtransacties met internationale creditcardmaatschappijen. Betaaldienstaanbieders verwerken jouw persoonsgegevens verder en geven deze ook door aan andere verantwoordelijke partijen om de betaling uit te voeren of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Indien je met je creditcard wenst te betalen, moet de kaartbetaling eerst worden toegestaan. De autorisatie gebeurt automatisch aan de hand van je gegevens. Met name de volgende overwegingen kunnen een rol spelen: Betalingsbedrag, plaats van betaling, eerdere betalingsgeschiedenis, handelaar, betalingsdoel. Kaartbetaling is niet mogelijk zonder toestemming. Dit heeft geen invloed op andere betaalmethoden (bv. andere kaarten). 

Wij gebruiken de volgende betaaldienstaanbieder voor creditcardbetalingen:
Payone GmbH, Lyoner Straße 9 60528 Frankfurt am Main, Duitsland. Payone GmbH treedt zowel op als gateway payment provider en als payment service provider. In dit verband is de informatie over gegevensbescherming van Payone GmbH van toepassing, die afzonderlijk dient te worden erkend.

Betaalwijze: 'PayPal' 

Als de betalingsmethode 'PayPal' is geselecteerd, zal de betaling worden verwerkt via: 

PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg en PayPal Pte. Ltd, 5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, Singapore 038985 (hierna 'PayPal'). 

PayPal verwerkt je gegevens als betaaldienstaanbieder en is hiervoor zelf verantwoordelijk. De overdracht van je gegevens aan PayPal Pte. Ltd., gevestigd in Singapore, wordt gewaarborgd op basis van bindende, door de toezichthouder goedgekeurde bedrijfsregels die van toepassing zijn op de aan PayPal gelieerde ondernemingen.

Duur van de opslag, bewaartermijnen

We slaan je gegevens in principe net zolang op als voor de beschikbaarstelling van onze website en de daaraan gekoppelde services vereist is of zolang we een gerechtvaardigd belang hebben in verdere opslag (we kunnen bijvoorbeeld ook na het uitvoeren van een contract nog een gerechtvaardigd belang hebben in marketing via de post). Daarna verwijderen we je persoonsgegevens, met uitzondering van gegevens die we voor het naleven van wettelijke verplichtingen moeten blijven bewaren (we zijn bijvoorbeeld vanwege fiscaal- en handelsrechtelijke bewaartermijnen verplicht documenten zoals contracten en facturen gedurende een bepaalde periode te bewaren).

Gebruik van cookies en andere technologieën

Cookies en andere technologieën kunnen worden gebruikt bij het aanbieden van onze website.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoek aan een website op je apparaat kunnen worden opgeslagen. Het gebruik van de website is in het algemeen mogelijk zonder cookies, die technisch niet noodzakelijk zijn. 

Technisch noodzakelijke cookies

Met technisch noodzakelijke cookies bedoelen wij cookies zonder welke de technische beschikbaarstelling van de website niet kan worden gegarandeerd. Dit zijn bijvoorbeeld cookies waarmee gegevens worden opgeslagen om een storingsvrije weergave van videobeelden of geluid te garanderen. Deze cookies worden aan het einde van je bezoek gewist.

Technisch onnodige mechanismen

Wij gebruiken alleen technisch onnodige mechanismen als je ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. De enige uitzondering hierop is de cookie die de huidige status van je privacy-instelling opslaat (selectiecookie). Dit is ingesteld op grond van ons rechtmatig belang bij de functionaliteit van de website. 

Wij gebruiken hulpmiddelen van derden om technisch onnodige cookies en mechanismen te integreren. Deze zorgen ervoor dat technisch onnodige cookies en mechanismen alleen met je toestemming worden geplaatst. 

 

Wij gebruiken de volgende instrumenten:

Naam: Google Tag Manager

Aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Functie: Beheer van websitetags via een interface, integratie van programmacodes op onze websites.

 

Comfort cookies en mechanismen

Cookies en mechanismen in deze categorie vergemakkelijken de werking en maken zo comfortabeler surfen op onze website mogelijk. Zo kunnen bijvoorbeeld je taalinstellingen in deze cookies worden opgeslagen. 

 

Marketing

Het gebruik van marketingcookies en trackingmechanismen stelt ons en onze partners in staat je op interesses gebaseerde aanbiedingen te doen op basis van een analyse van je gebruiksgedrag.

Hieronder leggen wij uit welke mechanismen en welke providers wij op deze website gebruiken.

- Analyse: Met behulp van analytische instrumenten meten wij bijvoorbeeld het aantal pagina's dat je bekijkt of je gedrag op onze site. Dit kan ook de evaluatie van logbestanden omvatten.

- Conversion Tracking: Onze conversion tracking-partners plaatsen een cookie op je computer ('conversion cookie'), als je via een advertentie van de desbetreffende partners op onze digitale aanbieding bent terechtgekomen. Als je bepaalde pagina's van ons bezoekt, kunnen wij en de desbetreffende conversion tracking-aanbieder zien dat een bepaalde gebruiker op de advertentie heeft geklikt en zo naar onze pagina is doorgestuurd. Dit kan ook via meerdere apparaten verlopen. De informatie die met behulp van het conversion cookie wordt verzameld, dient ertoe om conversiestatistieken op te stellen en te registreren hoeveel gebruikers op de desbetreffende advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina die is voorzien van een conversion tracking-tag.

- Retargeting: Retargeting-tools maken gebruik van reclamecookies of reclamecookies van derden, zogenaamde web beacons (onzichtbare grafische afbeeldingen die ook pixels of trackingpixels worden genoemd) of soortgelijke technologieën om gebruiksprofielen op te stellen. Deze worden gebruikt voor op interesses gebaseerde reclame en om de frequentie te regelen waarmee de gebruiker bepaalde advertenties te zien krijgt.

 

Wij gebruiken de volgende instrumenten:

Naam: Google Analytics

Aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Functie: Analyseren van gebruikersgedrag (paginaweergaven, aantal bezoekers en bezoeken, downloads), aanmaken van pseudonieme gebruikersprofielen op basis van apparaatoverstijgende informatie van ingelogde Google-gebruikers (cross-device tracking), verrijken van pseudonieme gebruikersgegevens met door Google verstrekte doelgroepspecifieke informatie, retargeting, UX-testing, conversie tracking en retargeting in samenhang met Google Ads.

 

Naam: Google Ads

Aanbieder: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Functie: Google verwerkt je persoonsgegevens op basis van je toestemming via de pixel 'Google Ads Remarketing-tag' voor het aanmaken van campagnerapporten, het volgen van conversies, klik-events alsmede doelgerichte reclame buiten onze websites (retargeting) door middel van bijv. URL, referrer URL, aanwezigheid op door ons gedefinieerde remarketinglijsten. Met behulp van de hierboven vermelde informatie kun je ook worden toegewezen aan je Google-account en worden opgenomen in remarketinglijsten. Wij ontvangen geen persoonlijke gegevens van je van Google, alleen geanonimiseerde campagnerapporten over de doelgroep en de advertentieprestaties.

 

Naam: Google Optimize

Anbieter: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Functie: Cookie kan bijhouden hoe gebruikers zich bij het wisselen van pagina's hebben gedragen, UX testen
 

Naam: Facebook-Pixel

Aanbieder: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland

Wij zijn samen met Facebook verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van de verwerking van je persoonsgegevens op ons online aanbod via Facebook Pixel. Om de respectieve verantwoordelijkheden voor het nakomen van de verplichtingen onder de AVG met betrekking tot gezamenlijke verwerking te bepalen, hebben wij een overeenkomst inzake gezamenlijke verantwoordelijkheid gesloten met Facebook. Je kunt de hoofdinhoud van de overeenkomst te allen tijde raadplegen door op de volgende link te klikken: www.facebook.com/legal/control-ler_addendum Hierin wordt met name geregeld welke beveiligingsmaatregelen Facebook in acht moet nemen (https://www.facebook.com/le-gal/terms/data_security_terms) en hoe betrokkenen hun rechten jegens Facebook kunnen doen gelden.

Functie: Facebook verwerkt je persoonsgegevens op basis van je toestemming via de Facebook Pixel om campagnerapporten op te stellen, conversies bij te houden, klikgebeurtenissen te volgen en buiten onze websites doelgericht te adverteren (retargeting) met behulp van HTTP-headers (waaronder IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen, URL, referrer-URL, je persoon), apparaat- en browsereigenschappen, URL, re-ferrer URL, je persoon), pixel-specifieke gegevens (waaronder pixel-ID en Facebook-cookie), klikgedrag, optionele waarden (bijvoorbeeld conversies, paginatype), namen van formuliervelden (zoals 'e-mail', 'adres', 'aantal' voor de aankoop van een product of dienst).

Wij ontvangen van Facebook geen persoonlijke gegevens van u, alleen geanonimiseerde campagnerapporten over de website-doelgroep en de advertentieprestaties.

Je kunt je afmelden voor het ontvangen van op interesses gebaseerde advertenties van Facebook door je advertentievoorkeuren op de website van Facebook te wijzigen. Je kunt je ook afmelden voor het gebruik van cookies door derden door de afmeldingspagina van Digital Advertising Alliance te bezoeken oprhttp://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN of pagina http://www.youronli-nechoices.com 

Verdere informatie vindt je op: https://www.facebook.com/policy

 

Beheer van cookies en trackingmechanismen

Je kunt je instellingen voor cookies en trackingmechanismen beheren in de browser en/of in onze privacy-instellingen:
Opmerking: De instellingen die je maakt, gelden alleen voor de browser die je gebruikt.

 • Uitschakelen van alle cookies
  Als je alle cookies wilt uitschakelen, ga je naar de instellingen van je browser en schakel je het plaatsen van cookies uit. Houd er rekening mee dat dit de functionaliteit van de website kan beïnvloeden.
 • Je instellingen beheren met betrekking tot technisch onnodige cookies en trackingmechanismen
  Wanneer je onze websites bezoekt, word je in een cookie-layer gevraagd of je ons je respectieve toestemming geeft voor het gebruik van comfortcookies en marketingcookies of trackingmechanismen. In onze privacy-instellingen kun je je reeds gegeven toestemmingen intrekken met werking voor de toekomst of ons ook op een later tijdstip je toestemming geven.

 

YouTube

Deze website maakt gebruik van video's van het videoplatform YouTube. YouTube is een platform dat het afspelen van audio- en videobestanden mogelijk maakt. Het wordt beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland en de moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Meer informatie over de omvang en het doel van de verzamelde gegevens, de verdere verwerking van de gegevens door YouTube, je rechten en de privacyopties die je kunt kiezen, kun je vinden in de privacyverklaring van YouTube.

Google Maps

Deze website maakt gebruik van cartografische diensten van Google Maps. Google Maps wordt beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland en de moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Om de bescherming van je gegevens bij een bezoek aan onze website te verbeteren, is Google Maps in de site geïntegreerd met behulp van de zogenaamde '2-klik-oplossing'. Als je een overeenkomstige pagina van ons aanbod oproept, wordt Google Maps alleen ingebed als je de overeenkomstige knop activeert. Op die manier wordt pas een verbinding met Google Maps tot stand gebracht, inclusief de overdracht van loggegevens aan Google, wanneer je een interactie met Google Maps uitvoert. Bij interactie met Google Maps worden ook gegevens doorgestuurd naar Google als verantwoordelijke en wordt contact gelegd met het advertentienetwerk Google DoubleClick, wat verdere gegevensverwerking kan teweegbrengen waarover wij geen controle hebben. Meer informatie over de omvang en het doel van de verzamelde gegevens, de verdere verwerking van de gegevens door Google, je rechten en de privacyopties die je kunt kiezen, kun je vinden in de privacyverklaring van Google.

Nieuwsbrief met registratie; herroepingsrecht

Je kunt je abonneren op de Bosch eBike Nieuwsbrief op onze website. Wij verzenden deze op basis van je toestemming. 
Om je toestemming te bevestigen, maken wij gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure, die inhoudt dat wij je alleen een nieuwsbrief per e-mail sturen als je vooraf uitdrukkelijk de activering van de nieuwsbriefdienst hebt bevestigd door op een link in een kennisgeving te klikken. Je kunt het ontvangen van de nieuwsbrief op elk moment stopzetten door je toestemming in te trekken. Nieuwsbrieven die je via e-mail ontvangt, kun je opzeggen door op de link in de nieuwsbrief te klikken. Je kunt ook contact met ons opnemen via de informatie in de rubriek Contact.
Wij analyseren het gedrag van de lezers van onze nieuwsbrief op basis van toestemming, om onze nieuwsbrief op de behoeften af te stemmen en onze aanbiedingen te optimaliseren. Voor deze analyse bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web beacons, die ook pixels worden genoemd. Wanneer je de nieuwsbrief leest, registreren wij welke links je aanklikt in de nieuwsbrief en leiden daaruit je persoonlijke interesses af. Wij koppelen deze gegevens aan technische informatie over je eindapparaat (bv. tijdstip van toegang, browsertype en besturingssysteem). 
Deze analyse vindt niet plaats indien je je toestemming intrekt of de standaardweergave van afbeeldingen in je e-mailprogramma hebt gedeactiveerd. In dat geval wordt de nieuwsbrief niet volledig weergegeven en kan het zijn dat je niet alle functies kunt gebruiken. Zodra je de beelden weergeeft, wordt de zojuist beschreven evaluatie weer geactiveerd. 

 

Externe links

Onze websites kunnen links bevatten naar websites van derden die niet met ons verbonden zijn. Nadat op de koppeling is geklikt, hebben wij geen invloed meer op het verzamelen, de verwerking en het gebruik van de persoonsgegevens die aan de externe partij zijn overgedragen (zoals bijvoorbeeld het IP-adres of de URL van de pagina waarop de koppeling zich bevindt). Het optreden van externe partijen ligt uiteraard buiten onze controle. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens door derden.

Rechten van de gebruikers

Gebruik de informatie in de rubriek Contact om je rechten te doen gelden. Als je dat doet, zorg er dan voor dat wij je duidelijk kunnen identificeren.

Je hebt recht op toegang tot je persoonsgegevens, recht op rectificatie, recht op verwijdering, recht op beperking van de verwerking en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Als je ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je persoonsgegevens, kun je dit te allen tijde vanaf dat moment intrekken.  

Bezwaar tegen direct marketing

Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens voor reclamedoeleinden ('reclamebezwaar'). We wijzen erop dat er om organisatorische redenen een overlapping kan zijn tussen je bezwaar en het gebruik van je gegevens in het kader van een lopende campagne.

Bezwaar tegen verwerking van gegevens bij wettelijke basis voor 'gerechtvaardigd belang'

ovendien heb je te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen gegevensverwerking door ons om redenen die voortvloeien uit je bijzondere situatie, voor zover dit is gebaseerd op de wettelijke basis voor 'gerechtvaardigd belang'. De redenen moeten worden aangegeven. 

We zullen dan de verwerking van je gegevens beëindigen, behalve als we - op basis van de wettelijke richtlijnen - dwingende, te beschermen redenen hebben voor verdere verwerking die zwaarder wegen dan je rechten.

 

Recht om bezwaar te maken bij autoriteit voor gegevensbescherming

Je hebt het recht bezwaar te maken bij een autoriteit voor gegevensbescherming. Je kunt hiervoor contact opnemen met de autoriteit voor gegevensbescherming die voor je gebied is aangewezen of met de aan ons toegewezen autoriteit voor gegevensbescherming. 

Contact

Als je contact met ons wilt opnemen, kun je ons bereiken op het adres dat vermeld staat in de paragraaf 'Verantwoordelijke'.

Om je rechten uit te oefenen, gebruik je de volgende link: https://request.privacy-bosch.com/entity/RB/lang/nl-NL/.

Om incidenten met gegevensbescherming te melden, gebruik je de volgende link: https://www.bkms-system.net/bosch-gegevensbescherming.
Voor suggesties en bezwaren inzake de verwerking van je persoonsgegevens adviseren we je contact op te nemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming:

Functionaris voor de gegevensbescherming
Afdeling Informatiebeveiliging en gegevensbescherming Bosch-groep (C/ISP) 
P.O. Box 30 02 20, 70442 Stuttgart, DUITSLAND
of mailto: DPO@bosch.com

 

Wijziging van informatie betreffende gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor om onze veiligheids- en privacymaatregelen te wijzigen. In dergelijke gevallen zullen we ook onze informatie over gegevensbescherming overeenkomstig aanpassen. Bekijk daarom de actuele versie van onze verklaring aangaande de gegevensbescherming.

Versiedatum: 13.07.2021